مقایسه ی سبک های دلبستگی و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,103

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BPJ-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1393

Abstract:

بالبی3 دلبستگی را به عنوان تمایل انسا نها به ساختن پیوندهای عاطفی قوی با فردی خاص تعریف نموده است. نظری هی دلبستگی پایه ریزی شده است تا جنبههای کلیدی رفتار، کار و عشق را توضیح دهد. کنش به هنجار اکتشاف گری که از مشخصههای افراد دارای دلبستگی ایمن م یباشد انعطا فپذیری و جسارت لازم را برای آزمونگری و تجربه آموزی در اختیار فرد ایمن قرار میدهد. مهمترین خصوصیت تفکر بشری، قدرت خلاقیت و نوآوری است که به واسط هی آن اختراعات بشر صورت پذیرفته است. ویژگ یهای افراد خلاق، همواره مورد توجه محققانی بوده است که درزمینه ی خلاقیت به پژوهش پرداخت هاند. انسان خلاق امیدوار است، خود را قبول دارد، از انگار ههای انفعالی حذر میکند و علاق همند و با نشاط در جهت هد فهایش گام برمیدارد. علاق همندی به مسائلعلمی و هنری، انعطاف پذیری، کنجکاوی، استقلال و احساس مسئولیت از دیگر خصوصیات اوست. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقایس هی سبکهای دلبستگی و خلاقیت در میان دانشجویان دختر و پسر میباشد. جامعهی آماری شامل دانشجویان سال اول دانشگاه پیام نور ابرکوه در سال تحصیلی 88-89م یباشد. از میان این افراد 56 نفر ( 28 نفر دختر و 28 پسر) به روش نمون هگیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش سب کهای دلبستگی از پرسشنام هی سب کهای دلبستگی کولینز و رید 1990 استفاده شد و میزان خلاقیت با استفاده کردن از پرسشنامهی خلاقیت عابدی انداز هگیری شد.نتایج تحلیل نشان داد که بین سب کهای دلبستگی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد اما میان میزان خلاقیت دوگروه، تفاوت، معنادار شد و نیز بین سبک دلبستگی اضطرابی وخلاقیت در بین پسران و نیز دختران، رابطه، معنادارشد. همچنین نتایج تحلیل به دست آمده از اینپژوهش، براساس تحلیل رگرسیون نشان داد که سب کهای دلبستگی اجتنابی، پیش بینی کننده ی میزان خلاقیت میباشد.

Keywords:

سبک دلبستگی , سبک دلبستگی ایمن 2 , سبک دلبستگی دوسوگرا 3 , سبک دلبستگی اجتنابی 4 , خلاقیت

Authors

نجمه حسینی خواه

کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره

مجتبی واحدیان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ابرکوه