مطالعات ضایعات آسیب شناسی ناشی از عفونت تجربی بابزیا اوویس در گوسفند

Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 489

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-59-1_011

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

Abstract:

هدف: مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ضایعات بافتی ناشی از عفونت تجربی بابزیااوویس در گوسفند. طرح: مطالعه تجربی. حیوانات: د وازده راس گوسفند 1 تا 2 ساله از نژاد شال. روش کار: در این مطالعه گوسفندان سابقه قبلی از آلودگی به انگل بابزیا نداشتند و در 6 راس از آنها طحال به روش جراحی برداشته شده بود. تلقیح انگل بابزیا اوویس از طریق وریدوداج انجام و پس از ظهور و پیشرفت نشانه های بالینی بیماری، تعداد 4 ردس (3 راس بدون طحان، 1 ردس طحال دار) کالبد گشایی شد. پس از کالبد گشایی کامل و ثبت ضایعات ماکروسکوپیک در هر یک از لاشه ها، نمونه های مناسب از بافت های مختف برداشت و پس از پایدار شدن در فرمالین 10 درصد بافرخنثی و گ ذراندن مراحل آماده سازی بافتی و تهیه بلوکهای پارافینی، مقاطعی به ضخامت 5 میکرون تهیه و به روشهای H&E، گیمسای بافتی و PAS رنگ آمیزی گردید. نتایج: در بازرسی ظاهری، پرخونی شدید همراه با خونریزیهای پتشی واکی موز در زیر کپسول کلیه ها مشاهده شد و سطح مقطع آنها، ادماتوز و به رنگ قهوه ای تیره بود. پرخونی و تورم بافت کبد با آثار احتباس صفرا در مجاری صفراوی همراه با انباشته شدن کیسه صفرا از صفرای رقیق ملاحظه گردید. پرخونی و ادام در پرده های مننژ و بافت مغز و پرخونی شدید همراه با خونریزیهای نقطه ای فراوان درزیر اپی کارد قابل توجه بود. عقده های لنفاوی، متوم و ادماتوز و دارای خونریزیهای وسیع در ناحیه قشری بود. پرخونی شدید و سرتاسری بافت ریه همراه با انباشته شدن نای و مجاری هوایی از مایعات ادمی کف آلود مشهود بود. رقیق و آبکی شدن خون، ادرار قرمز تیره، پرخونی لاشهها بویژه در عضلات اسکلتی و در مواردی زردی جلب توجه می کرد. در مطاله ریزبینی، گلومرولیت پرولیفراتیو، پرخونی شدید و ا ستاز در کلافه مویرگی، کانونهایی از نکروز لوله ای حاد (ATN) ایسکمیک، پری خونی و ادام پرده های مننژ، ادم پیرامون نورون ها، ادام و خونریی در اطراف رگهای خونی همراه با نکروز نورون ها و ا سفنجی شدن بافت مغز، آندوکایت و پریکاردیت لمفوسیتیک با کانونهای خونریزی و نکروز و میوکاردیت لنفوهیستیوسیتیک، لنفادنیت هموراژیک همراه با اام شدید، اریتروفاگوسیتوز و درجات خفیفی از لفنوسیتولیز عقده های لنفی، ادام آلوئولی حاد و پرخونی شدید رگهای خونی در عضلات اسکلتی مشاهده گردید. نتیجه گیری: بابزیا اوویس می تواند باعث ایجاد بحران همولیز حاد و تغییرات سیستم میکروواسکولار بویژه افزایش نفوذ پذیری رگهای خونی و استاز عروقی گردد که ماحصل آنها ضایعات وسیع و آنوکسی گسترده در تمام بافتهای بدن مخصوصاً میوکاردیت همراه با دژنره شدن فیبرهای عضلانی قلب، ادام اآلوئولی حاد و نفروز کانونی حاد است که مجموعه ای از این ضایعات می تواند برای حیوان مبتلا کشنده باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1383)، دوره 59، شماره 1، 56-49.

Authors

جواد اشرفی هلان

گروه آموزشی آسیب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

زهره خاکی

گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

فرهنگ ساسانی

گروه آموزشی آسیب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

ناصر علیدادی

گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران