اثرنااطمینانی دربازدهی سرمایه بررشداقتصادی ؛مطالعه موردی ایران

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 593

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-3-12_005

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

Abstract:

پس اندازهای داخلی یکی ازمهمترین منابع تامین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب میشوند این پس اندازها باریسک بازدهی سرمایه مواجه اند نااطمینانی دربازدهی سرمایه میتواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی درزمینه پس انداز مصرف و سرمایه گذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر درنرخ رشد اقتصادی گردد مطالعه حاضرنرخ رشداقتصادی را تحت نااطمینانی دربازدهی سرمایه باحرکت براونی استاندارد بااستفاده ازکتنرل بهینه تصادفی محاسبه و آن را بانرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه می کند نتایج بیانگر آن است که اگرضریب ریسک گریزی نسبی کمتر ازواحد باشد متوسط نرخ رشد بلندمدت اقتصادی تصادفی ازمتعین کمتر خواهد بود و باافزایش میزان نااطمینانی دربازدهی سرمایه رشداقتصادی کاهش می یابد همچنین بااستفاده ازداده های اقتصادایران دردوره 1353-1389 ابتدا برپایه معادله دیفرانسیل تصادفی مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد 3.85درصد براورد شد سپس رابطه بین نااطمینانی بازدهی سرمایه حاصل ازمدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی و نرخ رشداقتصادی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشداقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه رابطه یا منفی داشته است

Keywords:

فرضیه نااطمینانی /نرخ بازدهی سرمایه /رشداقتصادی/مدل EGARCH/ایران

Authors

ابوالقاسم اثنی عشری

دانشیاردانشگاه پیام نور

محمدحسین پورکاظمی

دانشیاردانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی

اصغر ابوالحسنی هستیانی

استادیارگروه اقتصاددانشگاه پیام نور

احمد لطفی مزرعه شاهی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی