بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت و ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش قابلیت اعتماد به برند و رضایت مشتریان

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,074

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHCONF01_384

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی اثر تبلیغی مسئولیت اجتماعی بر شهرت و ارزش ویژه برند شرکت در شرکت های بیمه ای نوین،البرز و ملت در استانالبرز پرداخته است.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی میباشد. جامعه آماری تحقیق جامعه آماری تحقیق حاضر جامعهآماری این تحقیق کلیه مشتریانی هستند که از خدمات شرکتهای بیمه مورد مطالعه استفاده کرده اند.روش نمونه گیری به صورت خوشه ایمی باشد. برای برآورد نمونه تحقیق بر اساس فرمول حجم جامعه نامحدود در سطح اطمینان 59 درصد و با انحراف معیار 0/5 برابر با 384 برآورد گردید . داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه هابا استفاده از روش کرنباخ به ترتیب 892 % و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار لیزرلو با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد،تاثیر متغیرادراک مثبت بیمه گذاران از مسئولیت اجتماعی شرکت های بیمه ای بر شهرت برند ، ارزش ویژه برند و قابلیت اعتماد به برند مثبت ولی تاثیرآن بر رضایت مشتری ،تاثیرگذار نبوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که قابلیت اعتماد به برند بر ارزش ویژه برند شرکتها تاثیرمعناداری ندارد به علاوه شهرت برند بر ارزش ویژه برند شرکتهای بیمه ای مورد بررسی تاثیر دارد.

Authors

نفیسه احدی آزاد

کارشناسی ارشد ، مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد باراجین

احمد راه چمنی

دکتری ،مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد باراجین

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • امیدوار، علیرضا. (1384) _ «سیاست گذاری حکومت و ترویج مسئولیت ...
 • الهیاری .ا (1388)، بررسی رابطه بین تصور از عناصر معنا ...
 • الوانی، سید مهدی و قاسمی، سید رضا، (1387)، ، » ...
 • دفت، ریچاردال . (1382). تئوریوطراحیسازمان _ تجمه پارساییانواعرابی .تهران :فرهنگومدیریت. ...
 • Abul Hassan, S _ fyan SyafriHarahap, (2010) "Exploring corporate social ...
 • Anderson, E. W., & Sullivan, M. W. (1993). The antecedents ...
 • Athanas sopoulos, _ D. (2000). Customer satisfaction cues to support ...
 • Baldarelli , M _ Sabrina Gigli , (2011), Exploring the ...
 • Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2008). C onsumer-c, mpany ...
 • نمایش کامل مراجع