تحقق علم نافع، راهبردی بنیادین در اصلاح و اعتلای علمی کشور

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 789

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SNCH02_016

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

Abstract:

پرسش پژوهش حاضر پیرامون مفهوم علم نافع است و این که منظور از علم و دانش متعارف، مقبول، و ممدوح در منابع اسلامی، چه علمی است و علم مزبور در آموز ه های اسلامی و بویژه روایی دارای چه اختصاصات وویژگی هایی است؟ و پژوهندگان دانش اعم از معلمین و متعلمین باید برخوردار از چه صفاتی باشند؟ بر همین مبنا و در پاسخ به سؤال مطروحه ، نوشتار حاضر با هدف ترسیم الگویی اسلامی برای تبیین این علم که با وصف نافع و خیردر روایات اسلا می ذکر شد ه ، به رشته تحریر در آمده است و نتایج چنین پژوهشی در بردارنده نوعی مهندسی تعلم و تعلیم دانش در جامعهاسلامی در کلیه عرصه ها ، اعم از حوزوی و دانشگاهی است و نگارنده بر این باور است که تحقق علم نافع، راهبردی بنیادین در اصلاح و اعتلای علمی کشور خواهد بود و علم پژوهی متعالی آن هم در کلیه عرصه ها اعم از حوزه علوم انسانی و غیر انسانی ، منوط و مبتنی بر تحصیل علم نافع است.

Authors

بهرام اخوان کاظمی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز