ارتباط آموزش قرآن کریم باشادکامی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 401

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IQS-2-4_005

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه شرکت درکلاس های آموزشی تلاوت و تفسیر قرآن کریم با شادکامی پرداخته است. هدفاصلی این پژوهش بررسی این مسیله است. که کدامیک از انواع ارتباط با قرآن (مدت زمان آموزش، نوع دوره آموزشی)پیش بینی کننده بهتری برای شادکامی می باشد. بدین منظور 328 نفر از افراد شرکت کننده در کلاسهای آموزشی قرآن(مرد و زن) شهر رشت ازطریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. افراد نمونه پرسشنامه شادکامیآکسفورد 29 گزاره ای (2001) و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی را تکمیل نمودند. اطلاعات به دست آمده با استفادهضریب همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمرحله ای به روش گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان دادکه شرکت در دوره های آموزشی قرآن کریم بر اساس زمان دوره رابطه معنی داری با شادکامی دارد. در عین حال شرکتدر دوره های آموزش قرآن بر اساس نوع دوره (تلاوت، تفسیر) رابطه معنی داری با شادکامی ندارد.

Keywords:

شادکامی , سلامت عمومی , ارتباط با قرآن , رگرسیون چند مرحله ای

Authors

مانک ییلاق بیگی

دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان، گروه روانشناسی

غلامرضا منشیی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نایین، گروه روانشناسی