تاثیر هم زمان ذرات Mg و SiC بر روی خواص کششی ماده ی مرکب هیبریدی Al-Mg-SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 503

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMME-25-1_001

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

فرایند اتصال نورد تجمعی به عنوان یک روش تغییر شکل شدید برای تولید ورق های ماده ی مرکب با ریزساختار فوق ریزدانه مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، از فرایند نورد تجمعی به منظور بررسی هم زمان تاثیر ذرات Mg و SiC بر خواص کششی ماده ی مرکب هیبریدی Al-Mg-SiC استفاده شده است. ماده ی مرکب هیبریدی Al-Mg-SiC با مقادیر مختلفی از ذرات Mg و SiC با فرایند نورد تجمعی ساخته شد و تغییرات خواص مکانیکی در حالت های مختلف توسط آزمون کشش اندازه گیری و بررسی شد. نتایج نشان دادند که با فزودن مخلوط ذرات Mg و SiC، انعطاف پذیری و استحکام به طور هم زمان افزایش می یابند. افزون بر این، به ازای کسر حجمی ثابت ذرات، مواد مرکب Al-Mg-SiC از استحکام و انعطاف پذیری بالاتری نسبت به مواد مرکب Al-Mg و Al-SiC برخوردارند. بررسی های میکروسکپ الکترونی روبشی از سطوح شکست نمونه ها پس از آزمون کشش نشان دادند که سازوکار شکست در نمونه های ماده ی مرکب تولیدی در این تحقیق، از نوع شکست نرم برشی همراه با تشکیل فرورفتگی هایی کم عمق و کشیده بوده است.

Keywords:

فرایند اتصال نورد تجمعی , ماده ی مرکب هیبریدی , آزمون کشش , سطح شکست

Authors

شهلا ترابی

دانشجوی کارشناسی ارشد شکل دهی فلزات، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

حبیب دانش منش

دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

محمد محسن مشکسار

استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز