ارزیابی روش های مختلف استفاده از واکسن کمپلکس ایمنی علیه بیماری بورس عفونی بر عملکرد آن در جوجه های گوشتی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 423

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVM-10-1_004

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

روش ترجیحی برای بهره مندی از مزایای واکسن های کمپلکس ایمنی، تزریق به داخل تخم مرغ جنین دار است که مستلزم در اختیار داشتن دستگاه های بسیار پیشرفته تزریق می باشد و امکان استفاده از آنها هنوز بطور گسترده فراهم نیست. د ر این مطالعه عملکرد یک واکسن کمپلکس ایمنی برای بیماری بورس عفونی بدنبال استفاده به روش تزریق داخل تخم مرغی در روز 18 جنینی و تزریق زیرجلدی در روز تفریخ با بررسی چهار شاخص: میانگین وزن پایانی، پادتن، نسبت وزن بورس به وزن بدن و نمره جراحات میکروسکوپیک بورس فابریسیوس مقایسه شده است. روش استفاده از واکسن در القاء پاسخ پادتن در نوبت های متوالی عیارسنجی الیزا به جز در 18 و 25 روزگی تفاوت آماری معنی داری را بین دو گروه موجب نگردید. ویروس واکسن در ن مونه های 32 روزگی و پس از آن، در گروه های واکسینه بدون درنظر گرفتن روش استفاده، در مقایسه با گروه کنترل موجب کاهش معنی دار (P≤0/05) د ر نسبت وزن بورس فابریسیوس به وزن بدن شد، اما تفاوت این نسبت بین دو گروه واکسینه در تمامی نوبت های نمونه گیری معنی دار نبود. بررسی آسیب شناسی ریزبینی نمونه های فراوری شده بورس فابریسیوس در اکثر نوبت های نمونه گیری تفاوت معنی داری (P≤0/05) را در نمره جراحات ریزبینی بین گروه های واکسینه با گروه کنترل ن شان داد. اما این تفاوت در دو گروه واکسینه، بجز در نمونه های 8 روزگی معنی دار نبود (P> 0/05). مقادیر وزن به دست آمده در پایان مطالعه بین دو گروه واکسینه و نیز بین آنها با گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری نشان داد (P≤0/05). از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که واکسیناسیون به روش تزریق زیرجلدی در روز تفریخ می تواند با حفظ عملکرد واکسن کمپلکس ایمنی، بعنوان جایگزینی برای روش تزریق د اخل جنینی آن باشد.

Authors

اوستا صدرزاده

استادیار گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

سیدمصطفی پیغمبری

استاد گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

جواد اشرفی هلان

دانشیار گروه آموزشی پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران