مطالعه و مدیریت منابع آب زیر زمینی دشت ارومیه با استفاده از روش تفاضلات محدود (Visual Modflow2.8)

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,464

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRM01_043

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1387

Abstract:

وجود یک مدل ریاضی صحیح از آبخوان یک دشت مدیریت منطقه را در اتخاذ تصمیمهای درست مبنی بر مقدار برداشت از حوزه، صدور مجوز حفر چاههای جدید، تأمین کمبود مقادیر مورد نیاز آب از منابع دیگر، تعیین محدوده برای حفاظت از آلوده شدن چاههای آب شرب، بررسی مسیرهای حرکت آلودگی در آبخوان برای جلوگیری از حفر چاه در آن مسیرها و مسائل دیگر مربوط به آبخوان، کمک میکند.در این تحقیق از مدل کامپیوتری VisualModflow) بعنوان یک مدل سه بعدی غیرهمگام در محیط متخلخل اشباع، غیرهمگن و غیر ایزوتوپ، برای تهیه مدل کامپیوتری دشت ارومیه استفاده شده است. به همین منظور ابتدا مجموعه دادههای لازم برای منطقه مورد مطالعه از قبیل خصوصیات هیدرولیکی، مقادیر تغذیه و تبخیر دشت، مقادیر برداشت از آبهای زیرزمینی، دبی رودخانهها، توپوگرافی سطح زمین، شناسایی لایههای مختلف خاک و غیره تعیین شدند. پس از تشکیل مدل کامپیوتری کالیبراسیون مدل از طریق آزمون و خطا در ارتباط با دادههای هیدرولیکی و هیدرودینامیکی سفره در زمان و مکان تا حصول تطابق قابل قبول بین نقشههای خطوط تراز سطوح آب زیرزمینی مشاهداتی و محاسباتی صورت پذیرفت

Keywords:

آبخوان , مدل ریاضی , خصوصیات هیدرولیکی و هیدرودینامیکی , کالیبراسیون

Authors

محمدرضا سروریان

کارشناس ارشد خاک و پی, گروه مهندسی عمران, دانشکده فنی, دانشگاه ارومیه

کاظم بدو

دانشیار گروه مهندسی عمران, دانشکده فنی, دانشگاه ارومیه