رابطه انگیزش درونی و بیرونی و خودکارآمدی با تاب آوری دانش آموزان پسر پایه سوم مدارس متوسطه دوره دوم

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 764

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSCONF02_076

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر رابطه انگیزش (درونی، بیرونی) و خودکارآمدی و تابآوری دردانشآموزان پسر متوسطهی دوره دوم پایه سوم شهر صحنه میباشد. در این پژوهش که یک مطالعه توصیفی همبستگی است برای آزمودن فرضیه ها 118 دانش آموز از بین 350 دانش آموز پایه سوم، چهاردبیرستان پسرانه دوره دوم سطح شهر صحنه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و آزمودنی ها با استفاده از مقیاس خودکارآمدی عمومی شرروهمکاران (GSES) و مقیاس تابآوری کانر و دیوید سون (CD-RSC) و مقیاس انگیزش پیشرفت (درونی، بیرونی) هارتر مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس دادههارا با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی نظیر میانگین، ضریب همبستگی پیرسون و انحراف استاندارد و آمار استنباطی نظیر رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شده و نتایج نشان داد که بین متغیرهای مستقل انگیزش درونی و بیرونی و خودکارآمدی و متغیر وابسته تاب آوری رابطه مثبت معناداری وجود دارد

Authors

علی عبدی

استادیار گروه آموزش علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

موسی کنعانی نژاد

کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه پیام نور