مدل سازی آبزدایی از استون با استفاده از غشای پلی اکریلونیتریل و پلی اتیلن گلایکول به کمک شبکه عصبی مصنوعی و نرم افزار کامسول

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 457

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSE01_333

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

این مطالعه مدل سازی آبزدایی از استون با استفاده از غشای پلی اکریلونیتریل و پلی اتیلن گلایکول می باشد. مدل سازی که در این مطالعه انجام شده به دو روش شبکه عصبی و کامسول است که کاملا از یکدیگر متفاوت هستند. با استفاده از ترکیب آلی استون و غشای پلی اکریلونیتریل و پلی اتیلن گلایکول مدل سازی برای این دو روش انجام شد. در شبکه عصبی درصد خطای مقدار واقعی خروجی های فاکتور جداسازی و فلاکس با مقدار مدل سازی توسط غشای پلی اکریلونیتریل و پلی اتیلن گلایکول محاسبه شد و نمودار آن رسم شد. در نرم افزار کامسول نیز مقدار واقعی فلاکس با مقدار مدل سازی توسط غشای مربوطه محاسبه شده و درصد خطا در فلاکس 3.049 به دست آمد.

Authors

زهرا امیری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پلیمر، گروه مهندسی شیمی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

منصور کاظمی مقدم

دانشیار، فوق دکترا مهندسی شیمی،گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران