اثربخشی روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد بر تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان با تفاوت دایم ظاهری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 613

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCONF03_129

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (مثبت و منفی) در دانشجویان با تفاوت دایم ظاهری (نقص ظاهر) بود. در یک طرح نیمه آزمایشی میدانی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، تعداد 20 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس، پس از ارزیابی بالینی اولیه و احراز شرایط پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد( 10 نفر) و گروه کنترل( 10 نفر) تخصیص یافتند. گروه آزمایشی 10 جلسه درمان مبتنی بر تحلیل عملکرد را به صورت انفرادی و دو جلسه 45 دقیقه ای در هفته دریافت کرد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان بود، که در دو مرحله ی قبل از مداخله و پایان مداخله تکمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-22 استفاده شد و نتایج آزمون های تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد باعث کاهش استفاده از راهبردهای منفی شناختی تنظیم هیجان و افزایش استفاده از راهبردهای مثبت شناختی تنظیم هیجان در افراد گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل، در مرحله پس آزمون شد.

Keywords:

روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد , راهبردهای شناختی تنظیم هیجان , تفاوت دایم ظاهری

Authors

مهشید نوری زاده گلنکش

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

مهناز مهرابی زاده هنرمند

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

یدالله زرگر

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز