رابطه عمل به باورهای مذهبی و سبکهای دلبستگی به خدا با سازگاری اجتماعی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 615

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON09_122

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

هدف این تحقیق بررسی رابطه عمل به باورهای مذهبی و سبک های دلبستگی به خدا با سازگاریاجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. تحقیق حاضر از نوع تحلیل مسیر بود. جامعهمورد مطابعه این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود و نمونه شامل 356 نفر از آنهابود که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه: عمل بهباورهای مذهبی (گلزاری، 1379)، سبک دلبستگی به خدا (روات و پاتریک 2002) و سازگاری (بل، 1961)بود. داده های گردآوری شده با استفاده ضریب پیرسون و معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید. یافته -های مطابعه نشان دادند که بین سبک دلبستگی ایمن به خدا با سازگاری اجتماعی و عمل به باورهایمذهبی ارتباط مستقیم مثبت و معناداری برقرار است. همچنین بین سبک دلبستگی اجتمابی و دوسوگرا، باسازگاری اجتماعی و عمل به باورهای مذهبی رابطه مستقیم منفی و معناداری برقرار است. یافته اصلی اینپژوهش اثبات می کند که عمل به باورهای مذهبی نقش میانجی بین سبک دلبستگی به خدا با سازگاریاجتماعی را دارد.

Keywords:

سبک های دلبستگی به خدا , عمل به باورهای مذهبی , سازگاری اجتماعی , اهواز

Authors

لاله محمودی ریحانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

سحر صفرزاده

دکتری تخصصی، هییت علمی و استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز