بررسی تاثیر مصرف ویتامین C خوراکی بر میزان قند خون ناشتا و سطح هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 451

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-4-3_004

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

یکی از مشخصه های آن هیپرگلیسمی است و این عامل می تواندعوارض مهلکی ایجاد کند. یکی از معیارهای تشخیص و کنترل دیابت سنجش قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله در خون می باشند. از طرفی ویتامین C، تحمل به افزایش گلوکز را بهبود می بخشد، لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مصرف ویتامین C بر میزان قند خون ناشتا و سطح هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی شاهد دار بود. 74 نفر نمونه که شرایط شرکت در مطالعه را دارا بودند با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. در ابتدا قند خون ناشتا و HbA1c اندازهگیری شد. سپس گروه آزمون به مدت سه ماه تحت درمان با قرص ویتامین C قرار گرفت و اطلاعات به دست آمده با آزمون های t مستقل و زوجی در نرم افزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد در گروه کنترل میزان کاهش شاخص های بیوشیمیایی مورد سنجش به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود. بدین معنا که بین متغیرها در دو گروه پس از انجام مداخله اختلاف آماری معنی داری دیده شد.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان میدهد که ویتامین C میتواند از طریق رقابت با گلوگز میزان گلیکوزیله شدن هموگلوبین و همچنین قند خون ناشتا را در بیماران دیابت نوع دو کاهش دهد. این اثر میتواند برای کنترل مکانیسم آسیب زایی گلیکوزیله شدن پروتیین در دیابت، بعد از انجام مطالعات دقیق تر، بکار رود.

Authors

علی منصوری

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هییت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

حسین شهدادی

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هییت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

مریم خمری

کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

ساجده نوشیروانی

کارشناس مامایی، مرکز بهداشت درمانی زهک، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.