آقای Hossein Shahdadi

Hossein Shahdadi

مربی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181546)

16
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers