پیش بینى عدد ستان بیودیزل با استفاده از پروفیل اسیدهاى چرب

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 541

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OIL-12-132_002

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1397

Abstract:

در دنیای امروز سوخت بیودیزل به علت تجدیدپذیری و خاصیت آلایندگی کمتر، به عنوان مناسب ترین سوخت جایگزین شناخته شده است. بر اساس استاندارد، بیودیزل عبارت است از ترکیب استرهای مونوالکیلی زنجیره بلند اسیدهای چرب که از واکنش یک الکل با مواد لیپیدی تجدیدپذیر حاصل می شود و مناسب ترین روش تولید آن،استفاده از روش استریفیکاسیون است.پروفیل ترکیبی روغن های گیاهی عمدتا از پنج اسید چرب تشکیل شده است پالمیت16:0 استریک 18:0 اولییک 18:1 لینوییک 18:2 لنوییک 18:3 عدد ستان بیو دیزل تا حد زیادی به کمک پروفیل اسیدهای چرب آن مشخص می شود. مساله اساسی ارایه مدلی جهت پیش بینی این خاصیت بیودیزل و سنجش اعتبار مدل ارایه شده با استفاده از داده های آزمایشگاهی است. در این تحقیق از نرم افزار R2011B MATLAB برای مدل سازی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است دو نوع مدل با تعداد ورودی مختلف برای این کار پیشنهاد شده است که در هر مدل 60 درصد داده ها برای آموزش مدل،20 درصد داده ها به عنوان اعتبارسنجی مدل و 20 درصد باقی مانده برای تست کردن مدل انتخاب گردیدند.سپس فرآیند آموزش شبکه تا جایی که تفاوت بین داده های واقعی و داده های پیش بینی شده به حداقل برسد، ادامه یافت. برای مدل اول مقدار ضریب همبستگی برابر با 0/95511 و برای مدل دوم ضریب همبستگی 0/8155 بدست آمده است که در هر دو مدل با توجه به ورودی های شبکه نشان دهنده قابلیت مورد قبول مدل های ارایه شده برای پیش بینی عدد ستان می باشد

Authors

سمیرا لشگری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

مهدی ارجمند

هیات علمی (دانشیار) گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب