اثرات توسعه بازارهای مالی بر روند سرمایه گذاری و رشد بخش صنعت

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,035

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRFINANCE01_013

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1388

Abstract:

بخش صنعت در ایران ، جزو بخشهای اساسی اقتصاد بوده و سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. بنابراین بررسی تأثیرات متغیرهای مختلف اقتصادی بر رشد و سرمایه گذاری در این بخش می تواند حایز اهمیت باشد. طی دهه های گذشته نقش بازارهای مالی در فرایند رشد اقتصادی به طور وسیعی مورد توجه قرارگرفته است. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش توسعه بازارهای مالی بر سرمایه گذاری و رشد بخش صنعت با استفاده از رهیافت VAR و آزمون علیت و همچنین توابع واکنش ضربه ای می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه شامل نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت، دارایی های بازارهای مالی و وجه رایج در جریان می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که گسترش ساختار مالی کشور نقش مهمی درافزایش سرمایه گذاری و رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایفا نموده است. اما با توجه به نوسانات مشاهده شده در متغیر سرمایه گذاری در بخش صنعت با استفاده از تابع واکنش ضربه ای می توان اظهار نظر کرد که اعمال تکانه های وارده از طرف توسعه بخش مالی اثر معنی داری بر نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت دارد.

Authors

امیر دادرس مقدم

دانش آموختگان کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

غلامحسین پریوش

دانش آموختگان کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • پربو ش :(1385). اثراست تو سمعه بازارهای مالی بر سر ...
 • _ ختایی، م. و ا. حاوی _ (1377). گستر ش ...
 • کاز زونی. _ (1377). توسعه مالی و ز سد اقتصادی: ...
 • نو فر ستی، م. (1378)، ر یئه واحد و هم ...
 • l 1. R:نncivenga. _ B. _ Stirr (1995). Iransctiin _ ...
 • _ l.نvinc, R. and S. Zervvs (1998). Stock _ Hanks ...
 • Nd1iumana, L. (2005). Tinancial developent. fin1atcial structurت and donestic _ ...
 • Pesaran, N.H1. :ndl Y. Shin (1996), Ccointegration _ thc speed ...
 • Porter. _ (1966), The promotion _ banking h:hi1 _ _ ...
 • Al-Yusif, _ (2002). Financial devclopment and economic growth: anolher looki ...
 • /8n(res. .. _ Hlernandl :Ind J.D. I.opez-Salido (2004). _ rcule ...
 • , nsari, N.I. (2(02). Impact of finincial _ money and ...
 • Bahita, R.J. and D.R. K1qtkh:ule (1975), Financial _ iation, savings ...
 • Bcck. T.. _ _ Louayza (2000). Tminunce and tlc _ ...
 • _ Bencivenga. V qdnd1 B.D. Sni1h (199 1), H inancial ...
 • Hoyd, .J.H. :und E.C. _ (1986), Financial intrmnediary coalitions. Journal ...
 • I 4. Chandavarkar, _ (1992). ()f finauncc and development: ncglected ...
 • CJcrtler, M. and S. Gilchris! (1994). Monetary polici. business cycles ...
 • l6. Gouldsnith, R. W. (1969). F ininci:u1 structunre and development. ...
 • Gregori, _ and E. Guidoti (1995). _ _ _ grovth, ...
 • 9, _ and E.S. Sh:v/ (1967), Finunci1؛ strt1ctu1r _ _ ...
 • _ _ (1994), Tinne serics ana]ysis. _ _ _ _ ...
 • Jung. V.S. (1986), Financial development _ ccononnic gro71h: _ cvidence, ...
 • King, R.G. and R. Lcvinc (1993a). Financc and grovth: Schunpctcr ...
 • K ing, R.G. and R. Levinec (1993b), _ _ reneurship ...
 • l.ev1ne. R. (1997), T.inancial development and _ _ vicvis and ...
 • L.cvine. R. (2(002), Hank-biased _ market-lased [inancial _ _ is ...
 • Levine. R. qnd S. 7.ervos (1996), Stock marke1 developnnent _ ...
 • Levine. R., N. Loayza and T. Reck (2000). Financial interncdiatinn ...
 • Lucas. R.F. (1988. July), Gn thc mechanics _ dcvelopmenl. Journal ...
 • (). Nckinnon, R.1. (1973), Noney and capita] in ccononic development. ...
 • Neussr, K. and M. Kuglcr (1598). _ turing grovth _ ...
 • Pcrron (1989). _ greal crash. _ price _ _ hypothesis, ...
 • Rousseau, P.L.. (1$99). F inance, investmen1 _ in, _ cra ...
 • Ihakor, A.V. (1996). The design (f financia] _ _ overviev. ...
 • نمایش کامل مراجع