شناسایی و اولویت بندی موانع تولید حشرات خوراکی به عنوان جیره غذایی در ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 784

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAF08_055

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بکارگیری روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اولویت بندی موانع تولید حشرات خوراکی به عنوان جیره غذایی در ایران می باشد. جامعه آماری، متخصصان رشته حشره شناسی کشاورزی بود. شناسایی موانع با مطالعات کتابخانه ای، جستجو در سایت های علمی و مصاحبه انجام شد. موانع تولید به 8 شاخص اصلی و 107 زیر شاخص تقسیم شد و پرسشنامه حاصل از این شاخص ها در اختیار 20 نفراز خبرگان قرار گرفت. به کمک نرم افزار Expert Choice 11 از داده های حاصل از پرسشنامه استفاده و وزن های نسبی هر یک از زیر شاخص ها محاسبه و اولویت بندی انجام شد. با نرخ ناسازگاری کمتر از 1 / 0 و تایید سازگاری شاخص ها، نتایج نشان داد از 8 شاخص اصلی، موانع بهداشتی و غذایی با وزن 261 / 0، موانع فرهنگی و نگرشی با وزن 203 / 0 و موانع زیر ساختی با وزن 129 / 0 به ترتیب در اولویت قرار گرفتند. در اولویت بندی نهایی نیز بین 107 زیر شاخص، عدم تناسب حشرات خوراکی با ذایقه عموم مردم از نظر بو و مزه با وزن نهایی 028 / 0 احتمال وجود باقی مانده سموم در بدن حشرات خوراکی با وزن نهایی 027 / 0 و سمی بودن اغلب حشرات رنگی و طعم نا مطبوع آنها با وزن نهایی 026 / 0 با اهمیت ترین موانع در تولید حشرات خوراکی شناخته شدند.

Keywords:

حشرات خوراکی , متخصصان , موانع تولید , روش تحلیل سلسله مراتبی

Authors

یحیی استادی

دانشجوی دکتری گروه تخصصی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

غلامرضا یاوری

استادیار گروه تخصصی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

محسن شوکت فدایی

دانشیار گروه تخصصی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مجید احمدیان

استاد گروه تخصصی اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران