پیش بینی افت تحصیلی بر مبنای میزان استفاده ی روزانه از شبکه های اجتماعی مجازی و مهارت های مدیریت زمان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 951

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPDCONF01_058

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی افت تحصیلی بر مبنای میزان استفاده ی روزانه از شبکه های اجتماعی مجازی و مهارت های مدیریت زمان بود. این پژوهش به لحاظ هدف گذاری، جزو تحقیقات کاربردی بوده و با بهره گیری از پرسشنامه و به شیوه ی گزینش تصادفی، به گردآوری داده پرداخته است. از آن جایی که این پژوهش، به منظور پیش بینی افت تحصیلی انجام گرفته است، می توان آن را در زمره ی تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار دارد. نمونه ی مورد مطالعه در این پژوهش، شامل 400 نفر (200 پسر و 200 دختر) از دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ناحیه ی 4 آموزش و پرورش شهرستان شیراز در سال تحصیلی 94- 95 می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با پرسشنامه های افت تحصیلی خیر (1380) و مدیریت زمان مقیمی (1390) و هم چنین از طریق طرح سوال کتبی توسط پژوهشگر مبنی بر میزان مصرف روزانه ی فرد از شبکه های اجتماعی مجازی، مورد اندازه گیری قرار گرفتند. این بررسی در سه بخش انجام گرفت. در بخش اول، افت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان متغیر پیش بین وارد معادله ی رگرسیون شد. در این بخش از بررسی، از روش رگرسیون چندگانه به روش هم زمان استفاده شد. در بخش دوم بررسی، مهارت های مدیریت زمان به عنوان متغیر پیش بین وارد معادله ی رگرسیون گردید. در این بخش نیز از روش رگرسیون چندگانه به روش هم زمان استفاده شد. در بخش سوم بررسی و به منظور بدست آوردن قوی ترین معادله ی آماری جهت پیش بینی معنادار افت تحصیلی، کلیه ی متغیرهای مورد بررسی، اعم از میزان استفاده ی روزانه از شبکه های اجتماعی مجازی و مهارت های مدیریت زمان به عنوان متغیر پیش بین وارد معادله ی رگرسیون گردید. در این بخش از بررسی، از روش رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میزان استفاده ی روزانه از شبکه های اجتماعی مجازی (32/59=F) و مهارت های مدیریت زمان (12/15=F)، قادرند در سطح 0/01> p به طور معناداری افت تحصیلی را پیش بینی نمایند. هم چنین، از آن جایی که میزان استفاده ی روزانه از شبکه های اجتماعی مجازی به همراه هدف گذاری که از مهارت های مدیریت زمان به شمار می رود، می توانند در قوی ترین معادله ی آماری، بیش از 70% از واریانس افت تحصیلی را تبیین نمایند، لذا شایسته است متصدیان آموزشی و خانواده ها توجه بیشتری به مقوله های فوق نمایند.

Keywords:

افت تحصیلی , شبکه های اجتماعی مجازی , مدیریت زمان

Authors

یاسمن عماد

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

حبیب هادیان فرد

استاد دانشگاه شیراز، بخش روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مریم ادیبی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران