تعیین نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی براساس ادراک از محیط یادگیری کلاسی در دانشجویان دانشگاه آزاد

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 373

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SYSP01_015

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

این پژوهش به منظور تعیین نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری کلاسی در دانشجویان دانشگاه آزاد انجام گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی و از نوع علی غیر آزمایشی است و از منظر هدف، بنیادی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 بودند. حجم نمونه پژوهش حاضر، تعداد 150 نفر از افراد جامعه آماری بود که با توجه به فرمول کوکران انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ارزیابی محیط یادگیری راف و همکاران (1997)، پرسشنامه تاب آوری تحصیلی سامویلز (2004) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلچ- فرم دانشجویان استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ادراک از محیط یادگیری کلاسی، پیش بینی کننده تاب آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد. همچنین بین ادراک از محیط یادگیری کلاسی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد رابطه وجود دارد و ادراک از مدرس و ادراک اجتماعی پیش بینی کننده های بهتری هستند. در نهایت، نتایج نشان داد بین ادراک از محیط یادگیری کلاسی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد رابطه وجود دارد و ادراک از یادگیری و ادراک جو پیش بینی کننده های مناسب تری هستند.

Keywords:

تاب آوری تحصیلی , فرسودگی تحصیلی , ادراک از محیط یادگیری کلاسی

Authors

سید هاشم فیروزی

گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی کاویان،مشهد

فاطمه حاجی اربابی

گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی کاویان،مشهد