مروری تحلیلی بر عوامل موثر بر افزایش همکاری اثربخش بین دانشگاه و صنعت در جهت رسیدن به اقتصاد دانش بنیان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 668

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_762

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

دانش و فناوری در تو سعه و پیشرفت کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه نقش عمده ای ایفا می نماید. این امردر صورتی می تواند با موفقیت مواجه گردد که تعامل منا سبی میان دانشگاه و صنعت برقرار گردد، ضمن اینکه از تمامیپتانسییل های موجود دانشگاه و صنعت در ارتباط با کارآفرینی بهره مند شد. هدف این تحقیق، مروری بر عوامل موثر برافزایش همکاری اثربخش دانشگاه و صنعت و در نتیجه آن توسعه اقتصادی در راستای اقتصاد دانش بنیان می باشد. روششناسی این تحقیق، روش تحلیل محتوا است که براساس آن محتوای جمع آوری شده که شامل تعداد 20 مقاله از بینمقالات سال های 2008 تا 2017 از مجلات معتبر (ISI) و همچنین دو مقاله علمی-پژوهشی داخلی است را مورد بررسی تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که درجه باز بودن اطلاعاتی دانشگاه برای به اشتراک گذاریمنابع دانشی، داشتن تجربه همکاری قبلی، داشتن چشم انداز، جهت گیری و هدف مشترک از همکاری عواملی هستند کهبیشترین تاثیر را بر روی همکاری میان صنعت و دانشگاه دارند. در نهایت می توان چنین می توان نتیجه گرفت که با ایجادعوامل موثر حاصله از یافته های تحقیق و همچنین رفع یا کاهش موانع همکاری می توان در راستای رسیدن به اقتصادمبتنی بر علم و فناوری حرکت کرد.

Keywords:

همکاری صنعت و دانشگاه , عوامل موثر بر افزایش همکاری , اقتصاد دانش بنیان

Authors

علی غلام زاده

گروه مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

آیدین اصغرزاده کرمشاهلو

گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران