عوامل موثر بر ایجاد ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 999

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCES02_005

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

امروزه با توجه به سرعت تغییرات و تاثیر آن بر بازار ها و سلایق مشتریان، سازمان ها برای بقا و حفظ موقعیت خود در بازار نیازمند دانش به روز و کاربردی می باشند. از طرفی دانشگاه ها نیازمند ارائه ی عینی علوم در دنیای واقعی می باشند. هدف از این مقاله تعیین عوامل موثر بر ایجاد ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت می باشد. از این رو در بخش ابتدایی تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک فراترکیب به مرور ادبیات موضوعی تحقیق پرداخته شد. در ادامه 20 مقاله به منظور تعیین عوامل موثر بر ایجاد ارتباط اثربخش استخراج شدند که پس از مطالعه ی محتوای آن ها، 9 مقاله رد شد و در نهایت از میان مقالات باقی مانده با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا اقدام به تحلیل آن ها و استخراج داده های تحقیق شد. عوامل موثر بر ایجاد ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت که در این مقاله شناسایی شدند مشتمل بر: 1 -ساختار های سازمانی، 2 -اعتماد و تعهد متقابل، 3 -قوانین و مقررات دولتی، 4 -ساختار رقابتی بنگاه ها و شرایط بازار، 5 -توجه دانشگاه به نیاز های صنعت و توانمندی رفع مشکلات و 6 -رویه ها و الگوهای می باشند. این موارد ارتباط میان دانشگاه و صنعت را تسهیل می کنند و به منظور توسعه ی همکاری های این دو نهاد، می توان اثربخشی را از طریق آن ها بهبود بخشید.

Authors

زهرا اسدی پور آبکنار

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی- تولید و خدمات، دانشگاه مازندران

ناهید قربانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی- تولید و خدمات، دانشگاه مازندران