تاثیر آرایش تمرین (تداخل زمینه ای) بر اکتساب، یادداری و انتقال تکلیف پیش بینی زمان بندی انطباقی

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 458

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMB-2-5_003

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال تکلیف پیش بینی انطباقی با دستگاه پیش بینی انطباقی باسین است. 36 آزمودنی از بین دانشجویان غیرتربیتبدنی که به طور منظم در ورزش های توپی شرکت نمی کردند، به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی ساده به سه گروه 12 نفری تمرین قالبی، تمرین زنجیره ای و تمرین تصادفی تقسیم شدند. آزمودنی ها تکلیف حرکتی را روی دستگاه زمان بندی انطباقی باسین انجام دادند. بعد از مرحله پیش آزمون، مرحله اکتساب 90 کوشش تمرینی با بلوک های 15 کوششی اجرا شد. آزمون های یادداری قالبی، یادداری تصادفی و همچنین آزمون انتقال، 24 ساعت بعد انجام شد. خطای مطلق به عنوان شاخص امتیازهای مقایسه گروه ها در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با آزمون های مکرر و همچنین تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد در مرحله اکتساب، گروه قالبی تفاوت معنی داری با گروه زنجیره ای P=0/031 و تصادفی P=0/0001 داشته، بدین معنی که گروه قالبی بهتر از دو گروه دیگر بوده است. همچنین بین آرایش تمرین تصادفی و قالبی در مرحله یادداری تصادفی، تفاوت معنی داری به نفع گروه تصادفی مشاهده شد P=0/0003 با این حال بین گروه ها تفاوت معنی داری در یادداری قالبی مشاهده نشد P=0/275 و 1=34 F(2,33) در آزمون انتقال نیز تفاوت معنی داری بین گروه تصادفی و قالبی مشاهده شد P=0/011 به طوری که گروه تصادفی عملکرد بهتری داشته است. به طور کلی، نتایج تحقیق حاضر از فرضیه سکیا و همکاران ( 1994 ) حمایت می کند

Authors

بهروز عبدلی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا فارسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

محمد علی اصلانخانی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

سید حجت زمانی ثانی

دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی