آقای دکتر SeyedHojat ZamaniSani

Dr. SeyedHojat ZamaniSani

گروه رفتار حرکتی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (204630)

29
34

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers