آقای دکتر Alireza Farsi

Dr. Alireza Farsi

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183912)

6
101
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers