مقایسه اثر بازخورد خودکنترلی و تخمین خطا بر اکتساب و یادداری تکلیف تعادلی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 423

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMB-3-9_005

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

این تحقیق به منظور مقایسه اثر بازخورد خودکنترلی و تخمین خطا بر اکتساب و یادداری تکلیف تعادلی در کودکان و بزرگسالان انجام گرفت. در این تحقیق، 96 آزمودنی ( 48 کودک در دامنه سنی 8-12 سال و 48 بزرگسال در دامنه سنی 18-22 سال) از دانش آموزان آموزش و پرورش و دانشجویان دانشگاه اصفهان بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند وسپس به طور تصادفی بر اساس دامنه سنی، جنسیت، برنامه دریافت بازخورد و تخمین خطا در 16 گروه قرار گرفتند. تکلیف مورد نظر حفظ تعادل به مدت 30 ثانیه بر روی دستگاهتعادل سنج بود. هر یک از گروه ها به مدت 4 روز در 8 دست ه 5 کوششی در دور ه اکتساب شرکت داشتند. در آخرین دسته روز چهارم، آزمون اکتساب و 72 ساعت پس از آن آزمونیادداری انجام گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس عاملی تحلیل شد. براساس نتایج، در مرحله اکتساب اثر اصلی نوع بازخورد معنی دار بود و زمان حفظ تعادلگروه خودکنترل در آزمون اکتساب به طور معنی داری بیشتر از گروه جفت شده بود، اما اثر اصلی جنسیت، دامنه سنی و تخمین خطا معنی دار نبود. در مرحله یادداری، اثر اصلی دومتغیر نوع بازخورد و جنسیت معنی دار بود، به طوری که زمان حفظ تعادل مردان در آزمون یادداری به طور معنی داری بیشتر از زنان بود، در حالی که اثر اصلی دامنه سنی و تخمین خطا معنی دار نبود P<0/05 با توجه به نظریه زیمرمن در خودتنظیمی که خودکنترلی نیز بخشی از آن است، نتایج حاصل به طور کلی این نظریه را تایید کرد. بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه گیری می شود که شیوه تمرین خودکنترلی به ویژه بازخورد خودکنترلی در اکتساب و یادداری مهارت ها در کودکان و بزرگسالان موثر است. همچنین تخمین خطا در گروه خودکنترل در مرحله اکتساب عملکرد بهتری داشته است

Authors

شیلا صفوی همامی

دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

بهروز عبدلی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

محمدعلی اصلانخانی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

احمد فرخی

استادیار دانشگاه تهران