ارتباط بین تغییرات امتیاز اشتها و سطوح در گردش لپتین و گرلین اسیله شده متعاقب یک دوره تمرین قدرتی در مردان چاق

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 319

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSP-4-16_009

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

Abstract:

هدف از مطالعه حاضر بررسیارتباط بین تغییرات امتیاز اشتها و سطوح در گردش لپتین و گرلین اسیله شده متعاقب یک دوره تمرین قدرتی در مردان چاق بود. در یک کارآزمایی نیمه تجربی، 21 مرد جوان چاق بطور تصادفی به دو گروه تمرین قدرتی 10) نفر، 26/7 3/3 سال، 96/1 5/5 کیلوگرم،2/9 31/2 درصد چربی، 32/6 2/8 کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل 11) نفر، 28/1 3/7 سال،5/7 95/7 کیلوگرم، 30/9 3/2 درصد چربی، 32/1 3/7 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند.ویژگیهای عمومی آزمودنیها، سطوح در گردش لپتین و گرلین اسیله شده (با بکارگیری کیتهای الایزا) و امتیاز اشتها (با استفاده از پرسشنامه اشتهای انجمن تغذیه) قبل و پس از دوره تمرین اندازه گیری شد. پروتکل تمرین قدرتی شامل دوازده هفته تمرین با وزنه 3) جلسه تمرین در هفته، ده ایستگاه، 3 نوبت 8-12 تکرار در هر ایستگاه، شدت 60-80 درصد یک تکرار بیشینه، میزان استراحت بین نوبتها 1 دقیقه و بین ایستگاهها 2 دقیقه، مدت زمان تمرین اصلی حدود 60 دقیقه در هر جلسه) بود. تجزیه و تحلیل دادهها با بکارگیری نرمافزار آماری SPSS-16 و با استفاده از آزمونهای t همبسته و مستقل و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. سطح معنی داری 0/05 p< در نظر گرفته شد. تمرین قدرتی غلظت لپتین سرم را کاهش 8/0 4/1) در مقابل 6/1 3/6 نانوگرم بر میلی لیتر) و غلظت گرلین اسیله شده پلاسما 15/1 4/6) در مقابل 18/6 2/8 پیکوگرم بر میلی لیتر) و امتیاز اشتها 30/4 1/7) در مقابل (32/3 2/2 را افزایش داد (به ترتیب P=0/025، P=0/039، .(P=0/042 همچنین، تغییرات اشتها در گروه تمرین با تغییرات غلظت لپتین سرم بطور معکوس r=-0/59)، (P=0/013 و با تغییرات غلظت گرلین آسیلهشده پلاسما بطور مستقیم r=+0/61)، (P=0/022 همبسته بود. اجرای تمرین قدرتی به مدت دوازده هفته سطوح لپتین سرم را کاهش، اما غلظت گرلین آسیله شده پلاسما را افزایش داد. این تغییرات، با بهبود اشتها همراه است. همچنین، به نظر میرسد تغییرات حاصله در امتیاز اشتها متعاقب تمرین با تغییرات سطوح لپتین و گرلین اسیله شده رابطه (به ترتیب معکوس و مستقیم) داشته باشد.

Authors

فتاح مرادی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

حسن متین همایی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محمدعلی آذربایجانی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مقصود پیری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی