ارائه رویکرد جدید برای مدلسازی عملیات سرندکردن در مقیاس آزمایشگاهی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 616

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCMME01_070

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

Abstract:

سرندها به طور گسترده ای در فرآوری مواد معدنی استفاده می شوند؛ بنابراین بهبود ظرفیت جدایش امری اجتناب ناپذیر بوده و وابسته به بهبود فناوری سرند کردن است. تعیین سینتیک عملیات سرندکردن یکی از مهم ترین بخش های طراحی در این زمینه است. در این راستا ارائه یک مدل ریاضی که سینتیک سرند کردن به منظور طراحی و عملکرد سرند را توصیف کند، امری ضروری است. برای رسیدن به این هدف مدل های مختلف ریاضی ارائه شده است. بررسی توابع شکست و انتخاب یک عملیات خردایشی بر تحلیل آنالیز سرندی ذرات استوار است. در این مقاله بر اساس یک مدل ساده ی ریاضی، توابع شکست و انتخاب در عملیات خردایش، رویکردی آزمایشی و تحلیلی جدید برای تعیین سینتیک (نرخ عبور ذرات) عملیات سرند کردن برای دو مادهی معدنی مس و آهن، ارائه شده است. نتایج آزمایش ها نشانگر کاهش سینتیک (نرخ عبور ذرات) را با کوچک تر شدن اندازه ذرات بودند. با این رویکرد استفاده از تابع شکست به منظور تعیین مرتبه سینتیک بسیار حائز اهمیت است

Authors

مجید خانی خرشکی

دانشجوی دکترای مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود

محمد کارآموزیان

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک