Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی مولفه های ساختار سازمانی روابط مبتنی بر اعتماد در دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی با رویکرد کارآفرینی

سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
Year: 1398
COI: MSEMSMED13_069
Language: PersianView: 383
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

علی رئیسون - دانشجوی دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا رئیسون - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
فرشید عابدی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
یحیی محمدی - دکتری برنامه ریزی درسی مرکز توسعه مطالعات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

Abstract:

سابقه و هدف: اعتمادسازی موجب اثربخشی و حذف موانع موجود در ساختارهای سازمانی می شود. وجود اعتماد، همکاری، هماهنگی و انسجام در بین کارکنان موجب شکل گیری ایده های جدیدی می شود که برای کل سازمان مفید خواهند بود. ساختارهای دانش محور به دلیل نیاز شدیدی که به تسهیم دانش و نوآوری دارند باید به جای کنترل محوری بر اعتماد محوری مبتنی باشند. برای تسهیم دانش لازم است سطح بالایی از اعتماد و خوش بینی در بین اعضاء هیات علمی و مدیران وجود داشته باشد. افراد توانمند دانش را به آسانی در بین دیگران توزیع می کنند. روابط مبتنی بر اعتماد موجب شفافیت سیاسی، ارتباطات موثر و تقویت مهارت های همکاری در بین افراد می شود گذار کلی ساختار سازمانی دانشگاه ها نشان دهنده روندی است که در یک محیط پویا، ساختار سازمانی باید عاطفی تر از عقلانیت جامع، تعاملی تر، منعطف تر و اعتماد محورتر باشد. به طوری که اهمیت این موضوع از نظر متخصصین کارآفرینی تا به حدی است که تحقق دانشگاه کارآفرین بدون اعتمادسازی بین تحقق اهداف دانشگاه و خواست اعضای هیات علمی و دانشجویان محقق نخواهد شد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های ساختار سازمانی روابط مبتنی بر اعتماد در دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی کشور به تعداد 614 بود. که با استفاده از فرمول کوکران، 256 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته 50 گویه ای بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی به تایید اساتید متخصص رسید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 95/0 بدست آمد. تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی با نرم افزار آماریSPSS14 انجام گرفت. یافته ها: از مجموع 256 پرسشنامه تکمیل شده، 220 نفر از شرکت کنندگان مرد (85/9%) و 36 نفر زن(14/1%) بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 807%±45/32 بود. آزمون نتایج نشان داد که میانگین همه ابعاد ساختاری دانشگاه های علوم پزشکی روابط مبتنی بر اعتماد شامل(اعتماد سازی سازمانی، مشارکت سازمانی، هماهنگی سازمانی، اعتماد محوری)در وضعیت موجود کمتر از حد متوسط(3) بود که این رابطه ها از نظر آماری، معنی دار بود( 0/0001=p ). نتیجه گیری: میزان روابط مبتنی بر اعتماد در ساختار سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی کشور کمتر از حد متوسط بود. این یافته نشان می دهد که مدیران توانسته اند فرهنگ اعتماد را در دانشگاه ایجاد نمایند. عواملی مانند توجه به منافع کارکنان، رعایت انصاف و عدالت از راهبردهای عنوان شده به منظور ارتقاء سطح اعتماد در دانشگاه است. رهبر باید به نیازها و منافع کارکنان حساسیت نشان دهد، در جلسات، منافع آن ها را حفظ کند و نسبت به آن ها خیرخواه باشد. در واقع، اعتماد متقابل یکی از الزامات سازمان های ارگانیک و مشارکت محور چون دانشگاه می باشد. وقتی که سطح اعتماد در روابط میان اعضاء سازمان بالا باشد، افراد تمایل بیشتری به تبادل دانش دارند. در سطوح بالای اعتماد در بین اعضای سازمان، تاثیری مثبت بر نوآوری از راه تبادل اطلاعات وجود دارد. برهمین اساس، اعتماد زمانی در دانشگاه توسعه می یابد که کانال های اطلاعاتی باز باشد لذا ضرورت دارد که متولیان دانشگاه های علوم پزشکی ساختار سازمانی را طراحی نمایند که بسترعدالت، انصاف و اعتماد محوری را در نزد اعضای هیات علمی و کارکنان افزایش دهد تا موجبات افزایش اعتماد، همکاری، هماهنگی و انسجام میان اعضاء موجب شکل گیری ایده های جدید، نوآوری و خلق فرصت های نو گردد.

Keywords:

ساختار سازمانی , روابط مبتنی بر اعتماد , دانشگاه علوم پزشکی

Paper COI Code

This Paper COI Code is MSEMSMED13_069. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/899306/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
رئیسون، علی و رئیسون، محمدرضا و عابدی، فرشید و محمدی، یحیی،1398،بررسی مولفه های ساختار سازمانی روابط مبتنی بر اعتماد در دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی با رویکرد کارآفرینی،13th Annual Congress of Medical Students of Eastern Medical Sciences،Birjand،https://civilica.com/doc/899306

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 9,321
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support