عملکرد بتن هوشمند به عنوان مصالحی نوین

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,013

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN04_050

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

مصالح هوشمند مصالحی هستند که با عملکردی هوشمندانه در مقابل تغییرات محی میتوانند مانند موجودات زنده خود را با شرای محیطی منطبق سازند. برخی از این مواد، هر نوع خدشه و خرابی در ساختار خود را پیش بینی کرده و نقایص خود را برطرف میسازند. یک یا چند ویژگی این مصالح مانند شکل، میزان سختی، فرکانس و رنگ آنها در یک حالت کنترل شده یا تحت اثر محرک نیروی الکتریسیته یا میدانهای مغناطیسی به صورت قابل توجهی تغییر میکند. بتن هوشمند، شکل پذیر، قابل ارتجاع و خود ترمیم است. با اضافه کردن الیاف پلیمری ونانو ذرات سیلیس به بتن معمولی به وجود میآید که باعث میشود مقاومت کششی، خمشی، برشی، سایشی و خود ترمیمی بتن افزایش یابد. کاربرد الیاف پلیمری و نانو ذرات سیلیس در بتن باعث پیوستگی و یکپارچگی عالی بتن میشود. یکی از ویژگی های بتن های هوشمند خاصیت خود ترمیمی آن هاست. یکی از روش های خود ترمیمی بتن استفاده از کپسول های شیشه ای حاوی سدیم سیلیکات است. روش دیگر رسوب بیولوژیکی کربنات کلسیم((MICP در پاسخ به این نیاز ایجاد شده و توسعه یافته است. در این روش با استفاده از باکتری کشت داده شده در آزمایشگاه و محلول سیمانتاسیون شامل اوره و کلسیم کلرید و تزریق آن ها در نمونه های خاک یا یتن، رسوب کربنات کلسیم در آن ها تشکیل شده و باعث چسبندگی دانه های خاک به یکدیگر و پر کردن درز ها و ترک ها در بتن می شود.

Authors

محمدسجادسلطانی
محمدسجاد سلطانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی قم

رضایوسفی
رضا یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی قم

امیرعباسعموئی
امیرعباس عموئی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی قم

مرتضیجیریایی شراهی
مرتضی جیریایی شراهی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم