شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مکانیابی جهت توسعه شبکه نمایندگی های مجاز رایتل با استفاده از روش ANP

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 498

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF03_053

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1398

Abstract:

در بکارگیری سیستم های جدید مدیریت و به روز رسانی سیستم های موجود، با توجه به رویکرد مبتنی بر کاهش هزینه ها و ضرورتنیاز سیستم های موجود در سطح فضای کسب و کار، لازم است بررسی شود که هر یک از سیستمها از چه اولویتی برخوردار است.در این پژوهش با مرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان، عوامل موثر بر مکانیابی جهت توسعه شبکه رایتل،شناسایی شدند که این عوامل عبارتند از: امکان توسعه، عملکرد سازمانی، برآورد بازار، مصرف کنندگان. سپس عوامل شناساییشده، رتبه بندی و اهمیت سنجی گردید. بدین منظور از فرایند تحلیل شبکه ای به عنوان یک تکنیک تصمیم گیری، استفاده شدهاست. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه آندربرگیرنده 12 نفر از مدیران و کارشناسان یکی از نمایندگی های مجاز رایتل بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر این است کهعامل امکان توسعه (آموزش نیروی انسانی و ثبات کارکنان) از بین عوامل موثر بر مکانیابی جهت توسعه شبکه، بالاترین رتبه راکسب کرده است.

Keywords:

مکانیابی , توسعه , فرایند تحلیل شبکه ای

Authors

پیام فرهادی

عضو هیات علمی،موسسه آموزش عالی زند، شیراز، فارس، ایران

سمیه براتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، فارس، ایران