تحلیلی بر راه اندازی استراتژی های کسب و کار الکترونیک در دولت الکترونیک

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 475

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF03_090

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1398

Abstract:

تغییرات قابل توجه در طی سالیان گذشته، در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات دنیا باعث گردیده تا برخی کشورهای درحال توسعه با درک زمینه های جدید ایجاد شده، برنامه ریزی همه جانبه ای در زمینه کسب و کار به کار گیرند و با استفاده ازفنآوری اطلاعات موجب رشد ضریب اقتصادی و اجتماعی خود شوند و فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کمتر کنند.دولت های این کشورها جایگاه بسیار مهمی در ارتقای این نوع کسب و کار دارند. هدف مقاله حاضر نیز تحلیلی بر طرحراه اندازی استراتژیهای کسب و کار الکترونیک در سازمان های دولتی و هر آنچه که به دست دولت انجام می شود، می باشد.برای حصول این مطلوب در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا، 20 مقاله که مرتبط با حوزه این پژوهش بودند، موردبررسی واقع شده و مهمترین عوامل بحرانی شکست و موفقیت پیاده سازی طرح کسب و کار الکترونیک در سازمان های دولتیشناسایی و از 59 مولفه برای تحلیل استفاده شد. نتایج تحلیل 59 مولفه حاکی از آن است که استراتژی هائی نظیر: تحققدموکراسی، حمایت همهجانبه، تامین ارزی و ریالی کسب و کارها، صدور مجوزهای سهل الوصول، حذف سطوح اضافی دولت و...باید همگی در راستای تحقق دولت الکترونیک دست در دست یکدیگر داده تا شاهد رونق کسب و کار الکترونیک باشیم و برایکسب و کار الکترونیک نیز، سه عوامل تکنولوژیکی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی، به همراه هر یک از مولفه ها واستراتژی های خود می بایست به کارگیری شده تا بتوانند اهداف کسب و کار الکترونیک را به منصه ظهور برسانند؛ لازم بهتوضیح است که در راستای تحقق دولت الکترونیک و کسب وکار الکترونیک، موانعی نیز وجود دارد، که با کاربست درستاستراتژی های فوق الذکر راه برای مقابله با آنها هموار خواهد شد.

Keywords:

کسب و کار الکترونیک , دولت الکترونیک , استراتژی

Authors

وحید خاشعی ورنامخواستی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ایران

عاطفه قمی اویلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

حمیدرضا محمدی سیاهبومی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ایران