بررسی ژیوشیمی و ایزوتوپهای پایدار اکسیژن آگاتهای رضاآباد، جنوب شرق شاهرود، ایران مرکزی: رهیافتی بر دما و فرایند تشکیل

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 435

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECONG-11-3_005

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398

Abstract:

در این پژوهش با توصیف ویژگیهای صحرایی، ژیوشیمی و ایزوتوپهای پایدار اکسیژن آگاتهای رضاآباد در جنوب شرق شاهرود، اطلاعاتی درباره منشا سیال کانیساز، دما و فرایندهای تشکیل آگات ارایه شده است. نتایج تجزیه ژیوشیمیایی این آگاتها نشان میدهد که آنها دارای مقادیر SiO2 از 97/1 تا 99/6 درصد وزنی با مقادیر جزیی از دیگر اکسیدها از قبیل CaO، Fe2O3، Al2O3 وNa2O هستند. نمودار توزیع عناصر خاکی کمیاب این آگاتها شیب منفی ملایمی را از La تا Nd و شیب نسبتا همواری را در دیگر قسمتها نشان می-دهد. شباهت در طرحهای عناصر خاکی کمیاب سبک آگاتها و سنگ والدهای آتشفشانی آنها نشان میدهد که این عناصر توسط گردش سیالات در طول دگرسانی همزمان و/یا پس از فعالیت آتشفشانی تحرک پیدا کرده اند. داده های ایزوتوپ اکسیژن آگاتهای رضاآباد نشان میدهد که مقادیر δ18O از 23/8 ‰ تا 26/6 ‰ متغیر است و بیانگر تشکیل آنها از برهمکنش یک سیال هیدروترمالی دماپایین با سنگهای بازالتی است. دمای تشکیل این آگاتها که بر اساس مقادیر δ18O سیالات مختلف محاسبه شده است، نشان دهنده تشکیل آنها در محدوده دمایی بین 35/7 تا 48/3 درجه سانتیگراد است.

Authors

مهدی رضایی کهخایی

گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

ام البنین انصاری فر

گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

حبیب اله قاسمی

گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران