بررسی آمادگی شرکت پالایش گاز ایلام جهت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 425

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEPP08_001

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی آمادگی شرکت پالایش گاز ایلام جهت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش بود. روش تحقیق، روش آمیخته (کمی و کیفی) تبیینی و اجرای آن، از دو مرحله متوالی پرسشنامه و مصاحبه تشکیل شده است. در این پژوهش از پرسشنامه مدیریت دانش (فولاد، 1393 )، که براساس مدل جاشپارا طراحی شده،استفاده گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی توسط اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز تاییدو پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/94 محاسبه شد.جامعه آماری پژوهش،مدیران و کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر ازآنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین در بخش کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند،مصاحبه ای نیمه ساختمند با مدیران شرکت صورت گرفت و بعد از مصاحبه با 10 نفر از آنها، محقق به اشباع نظری رسید. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی، از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و درقسمت آمار استنباطی برای آزمون سوالات، از روش (آزمون t تک نمونه ای) استفاده شد.همچنین برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مولفه های مدیریت دانش (خلق، ذخیره سازی، سازماندهی و بکارگیری دانش) درسطح نسبتا مطلوبی بودند و تنها مولفه ی اشتراک دانش در سطح نامناسبی قرار داشت. به همین منظور جهت بررسی شرایط موجود و بهبود وضعیت کنونی به مصاحبه با مدیران شرکت پالایش گاز ایلام پرداخته شد. در نهایت وضعیت مولفه های مدیریت دانش جهت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سطح نسبتا مطلوب گزارش شده است.

Keywords:

آمادگی سازمانی , مدیریت دانش , مدل چهار حلقه ای جاشپارا

Authors

میلاد مرادی

دانشگاه شهید چمران اهواز

سکینه شاهی

دانشگاه شهید چمران اهواز

یداله مهرعلی زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز