مقالات Journal of Petroleum Geomechanics، دوره 2، شماره 1