مقالات Journal of Contemporary Islamic Studies، دوره 3، شماره 1