دوفصلنامه فقه و فضا

دوفصلنامه فقه و فضا ، یک مجله علمی است که توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با فقه و فضا مقاله می پذیرد.

زبان مقالات فارسی می باشد.