فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی

Studies in the history of Islamic Iran

در یک نگاه کلی تاریخ ایران به دو بخش تقسیم می شود: یکی تاریخ ایران قبل از اسلام و دیگری تاریخ ایران اسلامی. وجه تمییز این دو دوره ورود اسلام به ایران است که با سقوط ساسانیان شروع می­شود و تا عصر حاضر ادامه می یابد. علی رغم اینکه این بخش از تاریخ ایران، شامل تحولاتی است که چهارده قرن از تاریخ این سرزمین را در بر می­گیرد اما بازخوانی، تحقیق و ارائه نظرات و یافته­های جدید، موضوعی است که همواره مورد توجه محققان بوده است.

فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی با هدف نشر و گسترش مقالات پژوهشی در قلمرو تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران از ورود اسلام تا انقلاب اسلامی منتشر می شود. از این رو عرصه تازه­ای برای تاریخ نگاران جهت انتشار دست آورد های پژوهشی شان گشوده می­گردد.

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) با توجه به رسالت و ماموریت ذاتی خود که بازخوانی و تحقیق در باب تاریخ ایران اسلامی را به عنوان بخشی از قلمرو نظام دانایی دانش جهان اسلامی می­داند، اقدام به انتشار مجله ­ای نموده که بتواند ضمن شناسایی ظرفیت­های تاریخی ایران اسلامی، بستر مناسبی برای ارتباط و تعامل با دانش تاریخی دیگر کشور ها از جمله کشور­های اسلامی فراهم نماید. از این رو برای دستیابی به این اهداف، اولویت با انتشار مقالاتی خواهد بود که یافته­های پژوهشی آنها بر محور یک یا چند موضوع زیر باشند:

- پژوهش هایی که با نگرش تحلیلی بر بنیاد منابع دست اول تاریخی استوار باشند.

- مقالاتی که در قلمرو تاریخ نظری تدوین شده و از اصالت برخوردار ند.

- بازخوانی اندیشه مورخان ایرانی در باره ابعاد گوناگون تاریخ ایران اسلامی.

- بررسی انتقادی دیدگاههای تاریخی مستشرقین در باب تاریخ ایران اسلامی.

مقالاتی که در ارتباط تاریخ ایران اسلامی