فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی

Journal of Military Health Promotion

مجله ارتقای بهداشت نظامی به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) منتشر می شود.

اهداف و حیطه های کاری مجله در تمام موارد ذیل در حوزه های نظامی می باشد:آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
تغذیه و بهداشت مواد غذایی
بهداشت حرفه ای و ارگونومی
بهداشت محیط
مدیریت خدمات سلامت
سلامت در بلایا
اقتصاد سلامت
HSE
سلامت روان
سلامت معنوی
سبک زندگی