خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 385
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 282
رتبه علمی در کل کشور: 425
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 33
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

اثر چهار ترکیب حشره کش روی مراحل نابالغ (Westwood)(Hymenoptera:Trichogrammatidae) Trichogramma evanescens پارازیتوئید تخم مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) نوشته صدیقه اشتریارزیابی مقاومت لاین های جدید لوبیا به کنه تارتن دو لکه ای در شرایط مزرعه ای و گلخانه ای نوشته صدیقه اشتری و مظاهر یوسفی و حمیدرضا دریکارآیی حشره کش های اسپینوزاد، ایمیداکلوپرید، ایندوکساکارب و کلرانترانیلی پرول روی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta و دو گونه از زنبورهای پارازیتوئید آن نوشته صدیقه اشتریبررسی تاثیر روش های کشت مستقیم و عمق کشت بر روی شاخص های یکنواختی استقرار بذر و برخی شاخص های زراعی در کشت گندم دیم نوشته منا طهماسبی و ابوالفضل هدایتی پوربررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی نوشته امیر مرادی نژادارزیابی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی در برآورد کربن آلی خاک (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز پاکل، استان مرکزی) نوشته امیر مرادی نژاداستفاده از آب باران در اراضی شیب دار جهت کشت گل محمدی نوشته امیر مرادی نژادتاثیر روش های خاک ورزی بر مصرف انرژی و عملکرد گندم آبی در منطقه اراک نوشته ابوالفضل هدایتی پورپاسخ شاخص بوم شناختی آبخیز (WEI) به سناریوهای وزن دهی مختلف در استان اردبیل نوشته علی اکبر داودی رادکمی سازی شاخص بوم شناختی آبخیز (WEI) در استان اردبیل نوشته علی اکبر داودی رادتاثیر پساب تصفیه خانه فاضلاب دلیجان و آب چاه بر ترسیب کربن خاک و رشد درختان پهن برگ نوشته ضیاء آزدو و غلامرضا گودرزی و علی فرمهینی فراهانیارزیابی بهره وری آب سامانه های آبیاری سطحی، بارانی و قطره ای در مزارع تولید جو استان مرکزی نوشته مصطفی گودرزی و ابوالفضل هدایتی پورارزیابی بهره وری آب سامانه های آبیاری سطحی، بارانی و قطره ای در مزارع تولید جو استان مرکزی نوشته مصطفی گودرزی و ابوالفضل هدایتی پورنقش اشاعه فرهنگ قرآنی و نماز در توسعه و تحقق تربیت دینی در شبکه های اجتماعی ، راهکار پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوشته رضا تاج آبادینقش باورها و آموزه های مذهبی در پیشگیری ازگرایش به اعتیاد به مواد مخدر در نسل جوان نوشته رضا تاج آبادی و امیر مرادی نژادتاثیر سطوح مختلف فسفر بر رشد، عملکرد و کارایی جذب فسفر در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) نوشته محمد علی خودشناس و جواد قدبیک لومقایسه عملکرد دو تابع سیگموئید و تانژانت هیپربولیک شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل منطقه ای منحنی تداوم جریان در حوزه آبخیز دریاچه نمک نوشته امیر مرادی نژاداولویت بندی کاشت محصولات کشاورزی با استفاده از معیارهای چندگانه و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطالعه موردی: استان مرکزی- دشت فراهان نوشته مصطفی گودرزیارزیابی مقاومت لاین های پیشرفته لوبیا نسبت به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی به روش تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای نوشته محمد رضا لک و عادل غدیری و مصطفی گودرزیروند تغییرات هندسی رودخانه قره چای در سال های ۱۳۴۷ تا ۱۴۰۰ نوشته امیر مرادی نژاد

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

بررسی و تعیین بهترین تاریخ کاشت سیب زمینی در استان مرکزی (1368)گزارش نهایی طرح بررسی اثرات تاریخهای کاشت و میزان بذر بر عملکرد گندم نوید در استان مرکزی (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، بخش تحقیقات خاک و آب (1375)برنامه کار سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و چغندرقند (1372)بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر ویژگیهای زراعی و مرفولوژیکی ارقام آفتابگردان سال: ‮‭1373-1375‬ (1376)گزارش پژوهشی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای گلرنگ پاییزه (1376)تعیین نیاز ذرت دانه ای به ازت و فسفر دراستان مرکزی (شهرستان اراک) (1376)گزارش نهایی طرح بررسی تاثیر دور آبیاری بر عملکرد ارقام گندم (1381)گزارش نهایی طرح بررسی تاریخ کاشت و تراکم بوته در شرایط هیرم کاری، برروی عملکرد لوبیا چیتی خمین (1376)بررسی فراوانی و پراکنش اکینوکوکوزیس در نشخوارکنندگان و سگ سانان اهلی و وحشی و شناسایی آلودگی انسان در شهرستان اراک (1378)بررسی ساختار تولید وعوامل موثر بر عرضه محصول وتقاضای نهاده های بکار رفته در کشت گندم دیم استان مرکزی (1379)گزارش پژوهشی سال ‮‭1379‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر(غلات) مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی (1379)گزارش روابط آبی در گلهای شاخه بریده (1380)آبیاری لوبیا (1381)تغذیه و آبیاری چمن (1381)گزارش نهایی طرح بررسی و انتخاب در نسلهای در حال تفرق لوبیا‭(F2)‬ (1381)گزارش نهایی طرح بررسی در نسلهای دو رگ در حال تفکیک ارقام لوبیا ‭(F2)‬ (1381)گزارش پژوهشی سال ‮‭1381‬ غلات مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی (1381)بررسی ارقام و لاین های لوبیا سفید، قرمز و چیتی در بلوک های دورگ گیری و نسل ‭F1 ‬و(‮‭1380-1377‬ ‭(F2-F5‬ (1382)بررسی و سلکسیون انفرادی در توده های شبدر ایرانی در استان مرکزی (1383)سلکسیون توده ای در توده یونجه همدانی بومی استان مرکزی (1383)ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین گزارش سال‮‭81-82‬ (1383)ارزیابی و مقایسه عملکرد مقدماتی لاین های لوبیا چیتی (1384)اثر فصل برداشت، تنظیم کننده های رشد و غلظت ساکارز بر ریز ازدیادی گیاه سوسن چلچراغ (1384)بررسی امکان جایگزینی پیت با موادآلی مختلف در بسترهای کشت گیاهان گلدانی پتوس و دیفن باخیا و مقایسه اقتصادی آن (1384)بررسی اثر سطوح مختلف ازت و پتاسیم برخصوصیات کمی و کیفی گلایل (1384)بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی میخک (1384)جزوه درسی عملی میکروب شناسی برای دوره های علمی کاربردی بهداشتیار دامپزشکی (1385)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی به صورت زیر است: