خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,992
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,004
رتبه علمی در کل کشور: 162
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 4
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

بررسی اثر قطر ریشه درخت بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک نوشته محمدهادی داودیبررسی تاثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران نوشته امیرحسین چرخابیپهنه بندی شدت سیل خیزی در حوضه ی آبریز میشخاص به کمک تحلیل عاملی- خوشه ای نوشته شمس اله عسگریکانون های تولید گردوغبار در نیمه غربی و جنوبی ایران: داده های ماهواره ای و اطلاعات میدانی نوشته علی اکبر نوروزی و ضیاالدین شعاعیمعرفی روش جدید استفاده از آهک به منظور اصلاح ویژگی های مکانیکی خاک و ارزیابی آن نوشته محمدهادی داودیمطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیده گسیختگی طره ای در سواحل رودخانه تشکیل شده از مصالح چسبنده نوشته محمدهادی داودیتاثیر ز اویه همگرایی دیواره های هادی سرریز اوجی با قوس ورودی بر عملکرد هیدرولیکی کانال پایین دست در دو حالت متقارن و نامتقارن نوشته مجتبی صانعیعوامل مورفومتریک گسترش فرسایش خندقی و پهنه بندی اقلیمی آن در استان کرمانشاه نوشته یحیی پرویزیارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر نوسانات آب زیرزمینی دشت برخوار اصفهان نوشته مسعود گودرزیارزیابی تاثیر مخاطرات اقلیمی بر خشکیدگی جنگل های بلوط غرب کشور نوشته علی اکبر نوروزی و مرتضی میری و داود نیک کامی و طیب رضیی و امیر سررشته داری و ضیاالدین شعاعیبرآورد نفوذپذیری خاک های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مولفه های فیزیکی نوشته نادرقلی ابراهیمیروشی برای انتخاب گونه های گیاهی مناسب در مهار فرسایش شیاری و آبکندی در جنوب استان اردبیل نوشته علی جعفری اردکانی و حمیدرضا پیروانبررسی پاسخ هیدرولوژیک حوضه به خشک سالی هواشناسی در زیرحوضه های کارستی کشکان نوشته رحیم کاظمی و جهانگیر پرهمت و باقر قرمزچشمهمهار آهنگ رشد آبکند ها با استفاده از محلول اشباع آهک نوشته رحیم کاظمی و رضا بیات و ضیاالدین شعاعی و سید رضا امام جمعهکاربردمدل های آماری دو متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز نازلوچای نوشته نادر جلالیبررسی ارتباط متغیرهای هیدروژئومورفیکی با رسوب در حوضه ‎های گاوی و کنجانچم استان ایلام نوشته شمس اله عسگری و صمد شادفرکاربست روش کیفی Quality برای تحلیل های کیفی سیلاب در آبیاری سیلابی: مطالعه موردی سیلاب های شمال دریاچه ارومیه نوشته مسعود گودرزیتحلیل تغییرات حجم مخزن و جریان ورودی به سد دز تحت شرایط تغییر اقلیم نوشته مجید حسینیبررسی اثر سازه های کنترل رسوب بر انرژی جنبشی آشفتگی در دهانه آبگیر نوشته مجتبی صانعیبررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه ای نوشته مجتبی صانعی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تقلیل یا حذف شخم‭Minimum or Notillage‬ (1354)طرح ضربتی کنترل فرسایش خاک و تثبیت کناره رودخانه ارس در ناحیه دیم قشلاق زلکه قره قیون زنگنه: استان آذربایجان غربی (1361)چرا باید جنگلها را حفظ کرد (1364)بررسی نتایج حاصل از مقایسه روش های تهیه نقشه کاربری به منظور تهیه دستورالعمل تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش زمین با استفاده از داده های سنجش از دور (1387)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: ارزیابی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش در شیبهای طبیعی (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: ارزیابی روشهای متداول پهنه بندی خطر حرکات توده ای به منظور یافتن روشهای سازگار با اقالیم ایران با استفاده از ‭GIS (‬فازیک: اقلیم نیمه مرطوب حوزه طالقان) (‮‭1375-1379‬) (1381)کاربردهای تحقیقاتی و مطالعاتی مدل ‭PSIAC ‬در محیط ‭GIS‬ (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: اندازه گیری فرسایش و رواناب در کرتهای استاندارد به منظور ارزیابی فرمول جهانی تلفات خاک (‮‭1372-1378‬) (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: ارزیابی نتایج عملیات آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز سد لار (‮‭1374-1376‬) (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: بررسی قابلیت کاربرد مدل تجربی ‭MUSLE ‬در برآورد رسوب سالانه و رسوب حاصل از رگبارهای منفرد (‮‭1374-1377‬) (1380)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: بررسی نظریه های انتقال رسوب ساحلی (‮‭1376-1379‬) (1380)بررسی ویژگیهای باران در رابطه با روشهای برآورد سیلاب در ایران (1380)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: بررسی تاثیر طول، فاصله و شکل اپی های گابیونی در حفاظت سواحل و رودخانه ها (‮‭1373-1376‬) (1381)بررسی نحوه استفاده از مدل ‭PSIAC ‬در مطالعات و پایان نامه ها (1381)مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ()بررسی و ارزیابی آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان تهران (1382)بررسی کاربرد صفحات مستغرق جهت حفاظت و تثبیت حاشیه رودخانه های فصلی (1382)ارزیابی فنی و اقتصادی اپی های احداث شده بر روی رودخانه زنجانرود (1382)تهیه مدل ریاضی جریان در کانالهای چند شاخه و حلقوی (1382)پروژه مکان یابی سدهای زیرزمینی در منطقه خرانق (1382)ارایه روشی برای برآورد میزان خسارت در اراضی کشاورزی پهنه سیل گیر در حوزه آبخیز میانکوه یزد (1382)سدهای زیرزمینی ؛ راهکاری اقتصادی و موثر برای مدیریت و توسعه منابع آب. جلد اول مبانی امکان سنجی و طراحی (1383)نشریه موادآلاینده، استانداردها و روشهای بهبود کیفیت آب (1383)مطالعه، شناسایی و ارزیابی روش های سنتی بهره برداری از سیلاب در استان سیستان و بلوچستان (1383)تعیین منشا رسوبات بادی حوزه آبخیز آب باریک بم با استفاده از روشهای رسوبشناسی (1383)بررسی امکان استفاده از مدل جریان آبهای زیرزمینی ‭MODELFLOW ‬جهت اتصال به مدل ریاضی سیستم پخش سیلاب (1384)گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در استان کهگیلویه و بویراحمد (1384)ارزیابی کیفی طرحهای اجرا شده مهار سیل در رودخانه ها و مسیل ها (1384)بررسی اثر مدیریت زراعی بر فرسایش آبی در اراضی دیم (1384)بررسی ویژگیهای سواحل استان سیستان و بلوچستان (1384)

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تاکنون 3 کنفرانس توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: