خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,196
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,004
رتبه علمی در کل کشور: 169
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 4
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 11 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تکامل مکران ساحلی، طی کواترنر پسین نوشته محمد رضا غریب رضابررسی توزیع مکانی بارندگی فصلی و سالانه در غرب ایران نوشته طیب رضیئیبررسی تغییرات منطقه ای بارش سالانه باکاربرد روش های زمین آمار(مطالعه ی موردی: استان فارس) نوشته بهرام ثقفیان و باقر قرمز چشمهتاثیر انحنای نیمرخ بستر بر پاسخ آبشناسی دامنه های موازی با استفاده از شبیه موج جنبشی نوشته بهرام ثقفیانروشی نوین برای شناسایی پراکنش مکانی نمایشنامه های زیستی مهارکردن سیل نوشته باقر قرمز چشمهبررسی تاثیر جزر و مد بر الگوی جریان و انتقال رسوب در مصبها با استفاده از شبیه عددی مایک ۲۱ نوشته علی کرمی خانیکیبررسی آبی سرریز منحنی پیوند در شرایط قوس محوری: مطالعه ی موردی سد گرمی چای نوشته سید احمد حسینیارزیابی اثر تغییر اقلیم، تحت تاثیر عدم قطعیت روش های ریز مقیاس گردانی: مطالعه ی موردی حوضه قرآن طالار نوشته باقر قرمز چشمهمشارکت منابع رسوبی حوضه ای و آبراهه ای در تامین بار رسوب معلق رگبار در آبخیز گلازچای نوشته عبدالرسول تلوریشبیه سازی رواناب در مقیاس زمانی روزانه با استفاده از تصاویر با دوره ی هشت روزه ی سنجنده MODIS و مدل آب شناسی SRM( مطالعه نمونه ای: حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه) نوشته جهانگیر پرهمتبررسی آزمایشگاهی اثر شکل شکاف بر کنترل آبشستگی موضعی پایه با مقطع مستطیلی (مقایسه ی شکاف های لوزی و مربع) نوشته مجتبی صانعیبررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه ی سرریز جانبی کلید پیانویی در مقطع ۴۵ درجه ی کانال قوسی نوشته مجتبی صانعیطراحی سامانه استحصال آب باران به کمک تصاویر پهپاد نوشته علی اکبر نوروزیبرآورد شدت خسارت سیلاب بر اساس توابع جهانی خسارت-عمق در محدوده رودخانه جاجرود نوشته باقر قرمزچشمهواسنجی مدل بیلان انرژی سطحی سبال در تعیین تبخیر-تعرق دشت های متاثر از پخش سیلاب (قره چریان-استان زنجان) نوشته میر مسعود خیرخواه زرکشمقایسه ارزیابی محصولات رطوبت خاکGLDAS, ESA CC SM و SMAP با اندازه گیری های میدانی (مطالعه موردی: استان لرستان) نوشته عبدالنبی عبده کلاهچی و مرتضی میری و مهران زند و جهانگیر پرهمتتحلیلی بر وضعیت اندوخته کربن در رویشگاه های جنگلی زاگرس نوشته یحیی پرویزیارزیابی کارایی مدل های تجربی پهنه بندی خطر زمین لغزش (حائری - سمیعی و مورا - وارسون) برای بررسی وضعیت شبکه جاده جنگلی طراحی شده در جنگل شصت کلاته گرگان نوشته محسن شریعت جعفرینقش درختان حرا در کاهش آلودگی فلزات سنگین رسوبات خور بساتین نوشته حمید داودی و محمدرضا غریب رضاارزیابی ریسک آلودگی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای رسوبات در بازه ی شهرستان دزفول تا خلیج فارس (استان خوزستان، ایران) نوشته حمیدرضا پیروان

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تقلیل یا حذف شخم‭Minimum or Notillage‬ (1354)طرح ضربتی کنترل فرسایش خاک و تثبیت کناره رودخانه ارس در ناحیه دیم قشلاق زلکه قره قیون زنگنه: استان آذربایجان غربی (1361)چرا باید جنگلها را حفظ کرد (1364)بررسی نتایج حاصل از مقایسه روش های تهیه نقشه کاربری به منظور تهیه دستورالعمل تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش زمین با استفاده از داده های سنجش از دور (1387)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: ارزیابی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش در شیبهای طبیعی (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: ارزیابی روشهای متداول پهنه بندی خطر حرکات توده ای به منظور یافتن روشهای سازگار با اقالیم ایران با استفاده از ‭GIS (‬فازیک: اقلیم نیمه مرطوب حوزه طالقان) (‮‭1375-1379‬) (1381)کاربردهای تحقیقاتی و مطالعاتی مدل ‭PSIAC ‬در محیط ‭GIS‬ (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: اندازه گیری فرسایش و رواناب در کرتهای استاندارد به منظور ارزیابی فرمول جهانی تلفات خاک (‮‭1372-1378‬) (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: ارزیابی نتایج عملیات آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز سد لار (‮‭1374-1376‬) (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: بررسی قابلیت کاربرد مدل تجربی ‭MUSLE ‬در برآورد رسوب سالانه و رسوب حاصل از رگبارهای منفرد (‮‭1374-1377‬) (1380)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: بررسی نظریه های انتقال رسوب ساحلی (‮‭1376-1379‬) (1380)بررسی ویژگیهای باران در رابطه با روشهای برآورد سیلاب در ایران (1380)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: بررسی تاثیر طول، فاصله و شکل اپی های گابیونی در حفاظت سواحل و رودخانه ها (‮‭1373-1376‬) (1381)بررسی نحوه استفاده از مدل ‭PSIAC ‬در مطالعات و پایان نامه ها (1381)مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ()بررسی و ارزیابی آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان تهران (1382)بررسی کاربرد صفحات مستغرق جهت حفاظت و تثبیت حاشیه رودخانه های فصلی (1382)ارزیابی فنی و اقتصادی اپی های احداث شده بر روی رودخانه زنجانرود (1382)تهیه مدل ریاضی جریان در کانالهای چند شاخه و حلقوی (1382)پروژه مکان یابی سدهای زیرزمینی در منطقه خرانق (1382)ارایه روشی برای برآورد میزان خسارت در اراضی کشاورزی پهنه سیل گیر در حوزه آبخیز میانکوه یزد (1382)سدهای زیرزمینی ؛ راهکاری اقتصادی و موثر برای مدیریت و توسعه منابع آب. جلد اول مبانی امکان سنجی و طراحی (1383)نشریه موادآلاینده، استانداردها و روشهای بهبود کیفیت آب (1383)مطالعه، شناسایی و ارزیابی روش های سنتی بهره برداری از سیلاب در استان سیستان و بلوچستان (1383)تعیین منشا رسوبات بادی حوزه آبخیز آب باریک بم با استفاده از روشهای رسوبشناسی (1383)بررسی امکان استفاده از مدل جریان آبهای زیرزمینی ‭MODELFLOW ‬جهت اتصال به مدل ریاضی سیستم پخش سیلاب (1384)گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در استان کهگیلویه و بویراحمد (1384)ارزیابی کیفی طرحهای اجرا شده مهار سیل در رودخانه ها و مسیل ها (1384)بررسی اثر مدیریت زراعی بر فرسایش آبی در اراضی دیم (1384)بررسی ویژگیهای سواحل استان سیستان و بلوچستان (1384)

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تاکنون 3 کنفرانس توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: