Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,077
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 708
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 236
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 9
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تاثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید و نوع قلمه بر قابلیت ریشه زایی قلمه های برخی از گونه های گلابی
دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1400
2تاثیر تیمارهای پرایمینگ بذر و مدت زمان پرایمینگ بر جوانه زنی و نمو ذرت (Zea mays L.) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای
اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران1400
3اثر محدودیت منابع فتوسنتزی بر عملکرد دانه و سایر خصوصیات زراعی ارقام و لاین های پیشرفته جو تحت شرایط کم آبی
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1401
4بررسی مقاومت ارقام مختلف آفتابگردان به خسارت پرندگان در کرج و خوی
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1387
5اثر آنتاگونیستی مخلوط توفوردی ام سی پی آ و کلودینافوپ پروپارژیل روی علف های هرز مزارع گندم ایران (مقاله ی انگلیسی)
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1388
6بررسی جنبه هایی از تاثیر کنه کش جدید Spirodiclofen SC ۲۴۰)) در کنترل کنه های آفت درختان سیب در ایران
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1388
7بررسی اثر شکل تله و پخش کننده فرومون جنسی در شکار پروانه های نر جوانه خوار بلوط
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1388
8اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید مینوز صنوبر از ایران (گزارش کوتاه علمی)

مجله آفات و بیماریهای گیاهی1388
9رابطه انبوهی جمعیت پوره ها و حشرات کامل سن گندم، Eurygaster integriceps، با درصد سن ز دگی دانه ها در ارقام گندم دیم سرداری و آذر۲
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1398
10مدیریت تریفلورلین در آبیاری زیرسطحی انگور و وضعیت تجمع ریشه در اطراف قطرهچکانها و تاثیر آن بر عملکرد انگور

نهمین همایش علوم علف های هرز ایران1400
11بررسی تاثیر موسیلاژ دانه چیا حاوی غلظت های مختلف عصاره آبی برگ زیتون بر ماندگاری فیله مرغ در یخچال
فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی1401
12بررسی پراکنش عوامل قارچی بیماری زای ریشه و طوقه گندم در استان آذربایجان غربی
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1395
13شناسایی گونه غالب جنس Agrotis در مزارع چغندر شهرستان نقده و تعیین تعداد نسل این آفت در مزرعه
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1400
14ارزیابی عملکرد دانه دو رگ های امید بخش ذرت در آزمایشات چند منطقه ای
فصلنامه علوم زراعی ایران1392
15ارزیابی توانایی تثبیت زیستی نیتروژن در سویه های ریزوبیوم همزیست با بقولات در استان آذربایجان غربی

فصلنامه علوم زراعی ایران1390
16مقایسه کارائی متوکسی فنوزاید با چند حشره کش در کنترل کرم خوشه خوار انگور در شرایط مزرعه ای
فصلنامه حفاظت گیاهان1401
17تعیین ارزش زراعی ارقام وارداتی نخود در مقایسه با ارقام ایرانی
فصلنامه به زراعی کشاورزی1401
18بررسی تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر ویژگی های فیزیولوژیکی و کیفی علوفه عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی
دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1400
19ارزیابی دامنه صفات زراعی نخود (Cicer arietinum L.) دیم در مناطق سرد کشور
دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1399
20تعیین اعداد مرجع روش تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS) و مقایسه آن با روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در انگور سفید بیدانه
نشریه پژوهش های خاک1389
21ارزیابی برخی پایه های رویشی سیب در شرایط سمیت بور در خاک با استفاده از شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

فصلنامه علوم باغبانی ایران1400
22اثر باکتری Bacillus thuringiensis var. kurstaki در اختلاط با نانوذرات سیلیکا و نیمارین در کنترل لارو سن دوم برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua Hb. (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی
فصلنامه زیست شناسی کاربردی1400
23بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف چغندرقند در منطقه میاندوآب
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
24اثر جیبرلیک اسید بر تاخیر در گلدهی زردآلو رقم عسگر آباد
مجله علوم باغبانی1389
25تاثیر ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کنترل پوسیدگی، صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل اوزوم
مجله علوم باغبانی1389
26بررسی تاثیر انواع سطوح آبگیر باران در تولید رواناب و عملکرد باغات انگور
مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران1399
27بررسی وضعیت کمی جنگلکاری در استان کردستان و ضرورت استفاده از نزولات جوی در قالب جنگل کاری مشارکتی و توسعه جنگل
دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1400
28بررسی اهمیت احیاء و توسعه جنگل های زاگرس و ضرورت توسعه جنگل براساس پارامترهای اقلیمی و استفاده از سامانه های سطوح آبگیر
دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1400
29تاثیر کاربرد قارچ مایکوریزا و نانواکسید مس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گندم نان در شرایط کم آبی
کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی1400
30بهینه سازی محیط کشت در تولید اسپور و کریستال باکتری Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki و ارزیابی زهرآگینی آن روی لارو سن دوم پروانه Ephestia kuehniella
دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1400

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

ردیفعنوان طرحسال نشر
1گزارش مطالعات مقدماتی دشت زنگنه1355
2چکیده ای از مشخصات بیماریهای مهم درختان میوه و گیاهان زراعی ایران : ذکر عامل بیماری ، زمستان گذرانی علایم و نشانه های بیماری و نحوه مبارزه با آنها1369
3گزارش پژوهشی سال ‮‭1366‬ آزمایشگاه تحقیقات آفات و بیماریههای گیاهی ارومیه1367
4خسارت وارده از سرما، تگرگ و یخبندان به باغات انگور و روشهای مقابله با آنها1361
5نگرشی کوتاه به فعالیتهای تحقیقی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی و ارزیابی روشهای اصلاح غلات در ایستگاه تحقیقاتی استان1366
6نتایج اهداف کوتاه مدت (‮‭1 - 5‬): طرح بررسی تاثیر پودر و عصاره درختان چریش و زیتون تلخ موجود در ایران بمنظور مبارزه با آفات مهم زراعی و انباری (‮‭1368/3/3 - 1366/7/1‬)1368
7خلاصه طرحهای عمرانی اداره مهندسی و امور زیر بنایی آذربایجان غربی
8بیواکولوژی کرم قوزه خوار پنبه1363
9گزارش پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی1367
10گزارش پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب در سال ‮‭1367‬1368
11گزارش پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند در سال ‮‭1367‬1367
12گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات جنگلها و مراتع1367
13گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی1368
14گزارش پژوهشی سال ‮‭1362‬1362
15روشهای مکانیزه خشک کردن "انگور"1363
16زراعت آفتابگردان1364
17جدول آنالیز مواد غذایی : انواع خوراک دام
18سنگنک1365
19انواع مینوزهای درختان میوه شایع در آذربایجانغربی1365
20کنه آبله زای گلابی1364
21بررسی وضع گندم استان آذربایجان غربی در سال زراعی ‮‭1364‬ ‮‭1363‬1364
22قسمتی از جیره های غذایی در تغذیه دامها1365
23قسمتی از شرایط نور و تغذیه مرغداری1364
24گزارش وضع کلی واحدهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی و مسایل و مشکلات و پیشنهادات1366
25جوندگان زیان آور در استان آذربایجان غربی ، روشهای مبارزه با آنها1366
26راهنمای کنترل سرپایی مزارع و نحوه نمونه برداری جهت تهیه بذر گواهی شده1366
27برداشت ، درجه بندی ، بسته بندی ، نگهداری و استاندارد کردن میوه جات و سبزیجات1366
28نگهداری و پرورش گوسفند1366
29نگهداری و پرورش گوسفند
30استفاده ازکودهای شیمیایی در دیمات مناطق استان1369

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی تاکنون با 848 پژوهشگر از 102 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 563 مقاله نویسنده اول
  • 421 مقاله نویسنده دوم
  • 395 مقاله نویسنده سوم
  • 198 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,432,486 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  Support