خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 77
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 148
رتبه علمی در کل کشور: 763
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 61
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

جداسازی و شناسایی برخی از جنس های قارچی جدا شده از درختان میوه گرمسیری نوشته عادل پردلجایگاه حفاظتی پورک Arecaceae) Nannorrhops baluchestanica ) نوشته هادی درودیرویشگاه‎های انارشیطان Tecomella undulata (Sam.) Seem در جنوب ایران و عوامل تهدید آنها نوشته هادی درودیآفات غالب و مهم منطقه صحارا- سندی استان سیستان و بلوچستان نوشته محمد یوسف آچاک و عادل پردل و هادی درودیجایگاه حفاظتی گیاه بنگ دانه Hyoscyamus malekianus نوشته هادی درودیجایگاه حفاظتی گونه انحصاری سلوی بزمانی .Salvia bazmanica Rech.f. & Esfand نوشته هادی درودیپایش آفات رویشگاه های جنگلی با تاکید بر آفات نوپدید در ناحیه رویشی صحارا- سندی نوشته محمد یوسف آچاکاثر شیوه های جمع آوری رواناب و ذخیره رطوبت بر رشد و زنده مانی نهال های پیر (Salvadora oleoides) در جنوب شرق جازموریان نوشته محمدیوسف آچاک و هادی درودیجمعیت اصلاح شده یونجه" امید" مخصوص کشت در مناطق گرمسیری نوشته خالد میریخلیل، رقم جدید گندم نان مناسب کشت در اقلیم گرم و خشک جنوب ایران نوشته خلیل محمودیمهرگان، رقم جدید گندم نان مقاوم به زنگ زرد، قهوه ای و سیاه، باکیفیت نانوایی بالا، مناسب کشت در نظام های زراعی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران نوشته عباس پورشهبازیبرات، رقم جدید گندم نان مناسب کشت در مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران نوشته خلیل محمودیبررسی اثر روش کشت و میزان بذر بر عملکرد علوفه و برخی صفات زراعی یونجه نیکشهری نوشته خالد میریبررسی برهمکنش ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکرد دانه لاین های امید بخش باقلا (.Vicia faba L) با استفاده از تجزیه AMMI نوشته علیرضا پرکاسیارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های کینوا(.Chenopodium quinoa Willd) در کشت پاییزه با استفاده از تجزیه AMMI نوشته خالد میریتحلیل گرافیکی پایداری عملکرد دانه برای گزینش ژنوتیپ های برتر باقلا (.Vicia faba L) نوشته خالد میریبررسی و انتخاب در تودهها و نسل های در حال تفکیک گندم نان با کشت دو نسل در سال نوشته خالد میریواکنش کمی و کیفی ارقام کینوا به دور آبیاری و نانوکود نوشته خالد میریشناسایی و بیماری زایی گونه های Fusarium sensu lato عامل لکه برگی و پژمردگی بوته های موز در جنوب ایران نوشته عادل پردل و خالد میریشناسایی و بیماریزایی گونه Alternaria infectoria جدا شده از درختان کهور ایرانی دارای نشانه شانکر در ایران نوشته عادل پردل

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

احداث باغ پسته ()طرح استعداد سنجی ایجاد صنایع روستایی منطقه شهرکی و نارویی استان سیستان و بلوچستان (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات خاک و آب (1374)روش درمان گیاهی مایتوواروا در زنبور عسل (1369)احداث باغ پسته (1362)سبزی کاری در خانه(1) (1375)میوه های گرمسیری استان سیستان و بلوچستان (1380)معرفی بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (1382)ارزیابی مورفولوژیکی توده های بومی گندم استان سیستان و بلوچستان (1383)بررسی امکان تلفیق شکار انبوه سوسک سرخرطومی حنایی خرماو سوسک شاخدار خرما با استفاده از تله های فرمونی (1385)بررسی و انتخاب بوته هاو لاین های واجد صفات مطلوب درتوده های دورگ و نسل های در حال تفکیک جو با کشت دو نسل در نسل (1385)روش جدید تشخیص (مایت) مجاری تنفسی زنبوران عسل (1368)بررسی تغییرات ساختارهای اقتصادی اجتماعی در جامعه روستایی سیستان (1368)کشت توام برنج و ماهی (1369)بررسی تعیین میزان کارآیی متداولترین سیستمهای ذخیره نزولات آسمانی (کنتورفارو-پیتینگ) (1379)شناسایی نماتدهای انگل موز ‭(.Musa spp) ‬در سیستان و بلوچستان (1387)شناسایی و بررسی بیولوژی گونه غالب عوامل کنترل کننده سوسک بذر خوار کهور و آکاسیا در جنوب بلوچستان (1387)کشت سیر در سیستان و مناطق مشابه (1382)احیا نیزارهای حاشیه هامون از دیدگاه دامداران منطقه (1374)چگونه مراتع از بین می روند؟ (1369)بررسی مشکلات و ارزیابی نحوه عملکرد شرکت تعاونی تولیدکنندگان صنایع نساجی روستایی سیستان و بلوچستان ()مبارزه شیمیایی با علفهای هرز مزارع پیاز در دو سیستم آبیاری سطحی و تیپ در بلوچستان (1388)دستورالعمل کاشت سبزیجات برگی ()دستورالعمل فنی کاربرد علفکش سولفورون (آپیروس) ()بررسی تکمیلی بیولوژی پسیل مرکبات ‭Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera:Psyllidae) ‬و شناسایی و تعیین گونه غالب دشمن طبیعی آن در جنوب کشور (1390)مقایسه عملکرد لاین جدید کلزای بهاره با ارقام رایج در شرایط زارعین استان سیستان و بلوچستان (1393)بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا با دوره های رسیدگی مختلف در منطقه سیستان (1394)بررسی و مقایسه عملکرد دانه ارقام و لاین های پیشرفته گندم نان درشرایط زارعین (تحقیقی- ترویجی) (1394)حبوبات (1362)