مقالات Comparative Literature Study، دوره 6، شماره 20