مقالات Journal of Development Economic and Planning، دوره 1، شماره 1