آقای دکتر sadegh bakhtiyari

Dr. sadegh bakhtiyari

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180877)

20
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers