آقای دکتر Mohammadhasan Fotros

Dr. Mohammadhasan Fotros

استاد، گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177559)

28
91
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers