آقای دکتر Timoor Malmir

Dr. Timoor Malmir

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (355292)

5
61

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers