فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران

New Approaches in Iranian Scientific Laboratories

فصلنامه علمی «رویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران» با هدف ترویج و ارتقای سطح آزمایشگاه های علمی و انعکاس آخرین فعالیت های آزمایشگاه های علمی ایران منتشر می شود. این نشریه در ایجاد ارتباط موثر، پویا و فعال مابین اعضای شبکه آزمایشگاه های علمی کشور نقش مهمی ایفا می کند.

آگاهی اعضای شبکه آزمایشگاهی از فعالیت های همدیگر و تبادل افکار، می تواند در ارائه خدمات آزمایشگاهی، استفاده بهینه از تجهیزات و استفاده از تجربیات اعضا حائز اهمیت باشد. در مجموع نشریه شاعا آیینه و ویترین فعالیت های شاعا بوده و به روند تکاملی ایده ها و سیاست های کلی شبکه آزمایشگاهی کمک موثری می نماید. استفاده از همکاری تمامی اعضای شبکه آزمایشگاهی در تدوین گزارش ها و مقالات تخصصی نشریه در تحقق استفاده از خرد جمعی در پیشبرد اهداف شبکه آزمایشگاهی اثر مهمی دارد.

نشریه شاعا از سوی دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ستاد شبکه آزمایشگاه های علمی ایران-شاعا) و به نمایندگی دانشگاه مراغه منتشر می شود.

The scientific quarterly "New Approaches in Iran's Scientific Laboratories" is published with the aim of improving the level of scientific laboratories and reflecting the latest activities of Iranian scientific laboratories. This publication plays an important role in creating effective, dynamic and active communication between the members of the country's scientific laboratories network.