فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی

Journal of Police Medicine

طب انتظامی به دلیل ساختار ، ماموریت و ماهیت موارد مرتبط با آن یک حیطه کاملا تخصصی است. جنس خاص ماموریت و شرح وظایف آن، باعث می شود که در بسیاری از موارد نیازمند همکاری نیروهای متخصص در رشته های مختلف با یکدیگر باشد. ساختار آن ایجاب می کند که همواره همگام با آخرین تحولات فناوری و دانش گام بردارد و ماهیت آن از سوی دیگر نیاز به انجام تحقیق و پژوهش ، هم بنیادی و هم کاربردی را ایجاب میکند. حوزه های عملکردی طب انتظامی ، فقط در مسایل درمانی مرتبط با پزشکی و یا بهداشتی نیست. پژوهش های قابل انجام و دارای کاربرد موثر در حوزه طب انتظامی ، در واقع کاربردهای دانشهای علوم پزشکی (شامل روانشناسی ، بیولوژی ، ژنتیک و علوم آزمایشگاهی) در مسایل انتظامی هستند ، مانند کاربردهای علوم آزمایشگاهی و یا ژنتیک در مسایل تشخیص هویت . از سوی دیگر بسیاری از حیطه های کارکردی انتظامی با خود مسایل مرتبط با حیطه های ذکر شده به همراه می آورند. به عنوان مثال ، طب هوایی در نیروهای هوا ناجا بدلیل حضور نیروهای انتظامی در شرایط خاص پروازی ، کاربرد خواهد داشت. حوزه طب انتظامی مجموعه ای از واحدهای فعال تحﻘیﻘاتی است که به منظور توسعه و هماهنگی در برنامه ریزی ، تعیین سیاستهای کلی ، هدایت و نظارت برفعالیتهای تحﻘیﻘاتی و پژوهشی در جهت اعتلای عملکرد بین بخشی و به روز شدن دانش و فناوری مورد لزوم برای نیروی انتظامی ، ایجاد می شود.

اهداف راهبردی حوزه طب انتظامی:

هدایت هدفمند تحﻘیﻘات در حیطه های مختلف علوم مرتبط با طب انتظامی ، تحت پوشش یک پژوهشکده واحد
ارتﻘا سطح همکاری و هماهنگی های بین بخشی بین معاونت های مختلف ناجا
ارتﻘا سطح همکاری و هماهنگی های برون بخشی بین ناجا و دانشگاهها و ارتباطات بین المللی
جلوگیری از انجام تحﻘیﻘات موازی در زمینه طب انتظامی
توزیع مناسب منابعانسانی ، تجهیزاتی، مالی ( براساس یک برنامه مدون اولویت بندی شده )
ایجاد بستر مناسب تحقیقاتی ، پژوهشی به منظور تامین نیازهای فزاینده ناجا
قابلیت انجام پژوهشهای کلان و جامع و در نتیجه افزایش اثر بخشی آن

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات